VIKTIGA BIDRAGSGIVARE

SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi är en sammanslutning läkare verksamma inom specialiteten samt andra för specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV är en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet och ingår även som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

SSDV, som grundades 1901, har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse. Utbildningsfrågor spelar en central roll i styrelsens arbete och stor vikt läggs vid att anordna möten och utbildningstillfällen för blivande specialister inom disciplinen.

Information om SSDV och dess verksamhet finns på SSDV´s hemsida (www.ssdv.se).

Acta Dermato-Venereologica

Acta Dermato-Venereologica publicerar högkvalitativa manuskript inom dermatologi och venereologi, som behandlar nya observationer inom grundläggande dermatologisk och venereologisk forskning, samt kliniska undersökningar. Varje volym innehåller ett antal originalartiklar inom specialområden, samt korta rapporter för att stimulera till debatt och sprida viktiga kliniska observationer.

Acta Dermato-Venereologica publicerar artiklar från hela världen och har en internationell läsekrets.

Information om Acta Dermato-Venereologica och dess artiklar finns på hemsidan (https://medicaljournalssweden.se/actadv/index).