POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

för Edvard Welanders Stiftelse, Finsenstiftelsen och Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Bakgrund

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bl a att personuppgifter bara får samlas in för berättigade syften och att mängden uppgifter skall begränsas till vad som är nödvändigt för syftet.

Syfte

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter till HudFonden är för att kunna upprätthålla ett register över de som söker medel från HudFonden och för att kunna registrera inkomna rapporter och rekvisitioner samt gjorda utbetalningar till rätt person.

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om bidrag.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina ansökningar samt kommunicera och lämna information till dig via e-mail. Utskick till de som finns i vårt register sker enbart med anledning av dessa ansökningar.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som anses skäligt med anledning av möjlighet till återkommande ansökningar då dessa lagras på ”Mina sidor”.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rätt till:

  • Tillgång till dina personuppgifter: Du kan när som helst begära utdrag ur vår register för att få kännedom om vilja uppgifter du tidigare angivit.
  • Begära rättelse: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan rättelse ske efter begäran via e-mail (kansliet@hudfonden.se).
  • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter men detta kan inte ske förrän återrapportering och avslutat projekt av beviljat medel.
Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsansvarig

Edward Welander-stiftelsen är såsom organisation personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde

Edward Welander-stiftelsen har givit i uppdrag åt Agneta Andersson på HudFondens kansli att behandla personuppgifterna enligt ovan givna syfte och efter de instruktioner som givits.

Vem kontaktar du vid frågor?

Kontaktuppgifter
Hudfondens kansli
Att: Agneta Andersson
Postadress: Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta
E-mail: kansliet@hudfonden.se
Telefon: 072-7366324

Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen