Ny information på sidan!

Ordförande har ordet

Hudfondens övergripande målsättningen är att stimulera innovativ och högkvalitativ forskning som bidrar till kunskap om och behandling av hud och könssjukdomar. Hudfonden stödjer specifikt forskning som bedrivs i direkt anknytning till hudkliniker och universitetsanknutna hudenheter i Sverige och ger bidrag till såväl kliniska som experimentella forskningsprojekt samt möjliggör för forskare att aktivt presentera sina resultat vid kongresser i hela världen.

Hudfonden har blivit godkänd av Skatteverket som gåvomottagare. Det innebär möjligheten till skattereduktion vid gåvor till Hudfonden som uppgår till minst 2 000 kr. Vi hoppas att det ska stimulera stödet till forskningsverksamheten. Ytterligare information finns nedan under rubriken NYHETER.

Vi har även upprättat ett Swish-konto för att underlätta insättning av gåvomedel till forskningen. Mer information finns under NYHETER.

Ansökningsperioden för 2020 har precis kommit igång och vi förväntar oss många kvalificerade ansökningar om forskningsbidrag. Den forskning inom vårt område som möjliggörs genom Hudfondens bidrag är av stor betydelse för den medicinska utvecklingen. Under 2019 beviljades ca 12 Mkr i forskningsbidrag inklusive resebidrag.

Våra forskningsstiftelser har beslutat att bidragsramen för 2020 kommer att vara något högre än föregående år. I år vill vi även stimulera ansökningar från relativt nydisputerade (inom 5 år efter disputationen). Vid sidan av granskningen av de ordinarie ansökningarna, kommer vi därför att ägna särskild uppmärksamhet åt denna grupp.

Stockholm 2020-03-02
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförand

Nyheter

Nu har insamlingsstiftelsen Hudfonden blivit godkänd som gåvomottagare av Skatteverket enligt Lag (2019:453). Det innebär att den som ger gåvor till Hudfonden från 2020 har rätt till skattereduktion vid sin inkomstdeklaration.

Förutsättningarna, som regleras i inkomstskattelagen (1999:1229, 67 kap. 20-26 §), innebär i korthet att:

  • Skatteavdraget ska begäras i inkomstdeklarationen
  • De samlade gåvorna under året ska uppgå till minst 2 000 kr och varje enskild gåva som ingår i detta underlag ska uppgå till minst 200 kr för att skattereduktion ska beviljas
  • Skattereduktionen uppgår till 25 % av gåvounderlaget, dock maximalt 1 500 kr
  • Hudfonden ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket för alla som vill ha skattereduktion. Därför måste vi ha uppgift om namn, adress samt personnummer på givaren

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Isabel Tapia
Department of Medicine, Solna, Dermatology And Venereology Unit

Making sense of atopic dermatitis and psoriasis associated SNPs using 3D conformation capture in differentiating human keratinocytes

Atopisk dermatit (AD) och psoriasis är de två vanligaste inflammatoriska sjukdomar som påverkar huden. Båda är komplexa sjukdomar med en stor ärftlig komponent i samspel med miljöfaktorer. Liksom i de flesta komplexa sjukdomar finns många av …
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris