Ordförande har ordet

Huvudsyftet med Hudfonden är att värna och utveckla dermato-venereologisk forskning i Sverige. För detta krävs stabila akademiska plattformar inom ämnet.

Hudfondens bidrag till finansiering av dermato-venereologisk forskning har glädjande nog utvecklats mycket positivt under senare år men eftersom det är begränsat måste det specifikt riktas till dermato-venereologiska universitetsenheter för att möjliggöra en positiv utveckling av dessa. 

Vi kommer nu att tillämpa denna strategi konsekvent vilket innebär att enbart sökande som är anställda vid eller anknutna till dermato-venereologisk universitetsenhet och vars anslag förvaltas av sådan enhet är behörig att söka anslag från Hudfonden. Stiftelserna har under senare år delat ut 10–12 miljoner kronor till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare med anknytning till dermato-venereologisk universitetsenhet där också ett ev bidrag ska förvaltas.

Stockholm 2021-02-18
Mona Ståhle, vice ordförande

På grund av det rådande pandemiläget kommer regelrätta reseanslag inte att kunna sökas detta år. Däremot kommer bidrag till avgifter för deltagande i digitala vetenskapliga konferenser och kongresser kunna sökas. Aktivt deltagande med abstrakt krävs. Dessa bidrag kan även sökas av icke disputerad men doktorandregistrerad forskare.

Stockholm 2021-02-23
Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2021 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Sirkku Peltonen

 

Sirkku Peltonen, Professor i dermatologi och venereologi, Göteborgs Universitet och överläkare i Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2020. Forskning och kliniskt arbete med genetiska hudsjukdomar.

Uppskattningsvis 6–8% av befolkningen drabbas under livet av en sällsynt sjukdom (gendermatos). Eftersom det finns tusentals sällsynta sjukdomar är den sammanlagda bördan för drabbade patienter, berörda familjer, hälso- och sjukvården, och samhället sannolikt betydande. De flesta av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Inom denna grupp finns cirka 700 ärftliga hudsjukdomar och 100 av dom har en ICD-10 diagnoskod. Karaktäristiskt för dessa sjukdomar är att de oftast har en tidig debut och kan ha stor inverkan på patienternas vardag och livskvalitet.

När man forskar om sällsynta sjukdomar är det inte möjligt att rapportera stora fallserier, men med Sveriges nationella register är det möjligt att samla in mer data även om sjukdomen är ovanlig. Uppskattningsvis lever cirka 3 000–5 000 individer med gendermatoser i Sverige. För dessa individer önskar vi samla in och analysera registerdata i studien som har startats vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus våren 2021. Denna landsomfattande studie ska undersöka bland annat incidens, mortalitet och möjliga associerade komorbiditeter. 

Målsättningen är att öka den generella förståelsen för denna heterogena sjukdomsgrupp och också förbättra hälso- och sjukvården för patienterna. Vi hoppas att forskningsresultaten ska kunna bidra till bättre diagnos- och behandlingsprocesser, och på så sätt leda till bättre hälsa för denna patientgrupp. 

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Enikö Sonkoly
MedS, Karolinska Institutet/Karolinska Univ. Hospital

The role of non-coding RNAs in the regulation of keratinocyte immune responses in health and disease

Hudens översta lager, epidermis, utgör en effektiv barriär mellan kroppen och omvärlden. Vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis och atopiskt eksem, ses omfattande förändringar i epidermis, med överdriven tillväxt och ofull…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris