Ordförande har ordet

14 MILJONER KRONOR I FORSKNINGSBIDRAG FRÅN HUDFONDEN!

Årets forskningsbidrag blev betydligt större än 2021 tack vare en klok kapitalförvaltning. Årets ansökningsomgång är nu slutbedömd och vi kunde glädjande nog dela ut drygt 14 miljoner SEK till 34 projektansökningar och 30 reseansökningar. Samtliga ansökningar bedöms av en bred panel bestående av internationella forskare med kompetens inom dermatologi samt akademiska företrädare från Sverige. Risken för jäv beaktas noga i hela bidragsprocessen och en granskare bedömer inte ansökningar från det egna universitetet.

Ansökningar inkom från samtliga dermato- venereologiska universitetsenheter i landet och ger en spegelbild av läget för akademisk dermatologisk forskning i Sverige. Några få ansökningar kunde vi tyvärr inte bevilja då de inte kommer från och inte heller förvaltas av någon dermatologisk enhet. En huvuduppgift för Hudfonden är just att stödja uppbyggnad och stabilitet av akademiska dermato-venereologiska forskningsmiljöer varför vi begränsar oss till att enbart finansiera projekt från sådana enheter.

Projekten visar på en avsevärd bredd mellan epidemiologi, hälsoekonomi, grundläggande immunologi och genetik inom såväl inflammation som cancer. Konkurrensen i årets ansökningsomgång var skarp. Flera projekt ligger i frontlinjen och använder ny spännande teknik. Beviljandegraden för projektansökningar var relativt hög, drygt 56% men något lägre än förra året. Majoriteten av sökande har klinisk bakgrund vilket är ovanligt jämfört med andra forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet och Cancerfonden som domineras av heltidsforskande biologer. En orsak till detta är sannolikt att dermatologisk forskning delvis saknar större forskargrupper som rymmer en blandning av forskare med olika bakgrund.

Hudfonden värnar möjligheten för kliniskt aktiva dermatologer att få finansiellt stöd för sin forskning, då den kliniska blicken avseende frågeställning och relevans är av stor vikt. Samtidigt anser Hudfonden att samarbete inom hyggligt stora och sammansatta grupper ofta ger större möjligheter att vässa projekten.

Vi ser fram emot en ny spännande omgång 2023!

Stockholm 2022-06-20
Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2021 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Sirkku Peltonen

 

Sirkku Peltonen, Professor i dermatologi och venereologi, Göteborgs Universitet och överläkare i Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2020. Forskning och kliniskt arbete med genetiska hudsjukdomar.

Uppskattningsvis 6–8% av befolkningen drabbas under livet av en sällsynt sjukdom (gendermatos). Eftersom det finns tusentals sällsynta sjukdomar är den sammanlagda bördan för drabbade patienter, berörda familjer, hälso- och sjukvården, och samhället sannolikt betydande. De flesta av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Inom denna grupp finns cirka 700 ärftliga hudsjukdomar och 100 av dom har en ICD-10 diagnoskod. Karaktäristiskt för dessa sjukdomar är att de oftast har en tidig debut och kan ha stor inverkan på patienternas vardag och livskvalitet.

När man forskar om sällsynta sjukdomar är det inte möjligt att rapportera stora fallserier, men med Sveriges nationella register är det möjligt att samla in mer data även om sjukdomen är ovanlig. Uppskattningsvis lever cirka 3 000–5 000 individer med gendermatoser i Sverige. För dessa individer önskar vi samla in och analysera registerdata i studien som har startats vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus våren 2021. Denna landsomfattande studie ska undersöka bland annat incidens, mortalitet och möjliga associerade komorbiditeter. 

Målsättningen är att öka den generella förståelsen för denna heterogena sjukdomsgrupp och också förbättra hälso- och sjukvården för patienterna. Vi hoppas att forskningsresultaten ska kunna bidra till bättre diagnos- och behandlingsprocesser, och på så sätt leda till bättre hälsa för denna patientgrupp. 

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Hanna Brauner
Medicin, Solna, ME gastro HUD reuma, Karolinska Universitetssjukhuset

Cutaneous lymphoma – studies on pathogenesis and prognostic factors

Lymfom är en sorts cancer i de vita blodkropparna. Ibland uppstår lymfom endast i vita blodkroppar som sitter i huden. Det kallas för hudlymfom. Hudlymfom är en ovanlig och ofullständigt studerad sjukdom. Det finns en stor variation i hur sjukdo…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris