Ordförande har ordet

Huvudsyftet med Hudfonden är att värna och utveckla dermato-venereologisk forskning i Sverige. För detta krävs stabila akademiska plattformar inom ämnet.

Hudfondens bidrag till finansiering av dermato-venereologisk forskning har glädjande nog utvecklats mycket positivt under senare år men eftersom det är begränsat måste det specifikt riktas till dermato-venereologiska universitetsenheter för att möjliggöra en positiv utveckling av dessa.

Lars Nordstrand, ordförande

 

Årets ansökningsomgång är nu slutbedömd och vi kunde glädjande nog dela ut nästan 11 miljoner SEK till 43 projektansökningar. Ansökningar inkom från samtliga dermatologiska universitetsenheter i landet och ger en spegelbild av läget för akademisk dermatologisk forskning i Sverige. Projekten visar på en avsevärd bredd mellan epidemiologi, hälsoekonomi och grundläggande immunologi och genetik inom såväl inflammation som cancer. Flera projekt ligger i frontlinjen och använder ny spännande teknik.

Beviljande graden var hög, drygt 84 % och majoriteten av sökande har klinisk bakgrund vilket är ovanligt jämfört med andra forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet och Cancerfonden som domineras av heltidsforskande biologer. En orsak till detta är sannolikt att dermatologisk forskning delvis saknar större forskargrupper som rymmer en blandning av forskare med olika bakgrund. Hudfonden värnar möjligheten för kliniskt aktiva dermatologer att få finansiellt stöd för sin forskning, då den kliniska blicken avseende frågeställning och relevans är av stor vikt. Samtidigt anser Hudfonden att samarbete inom hyggligt stora och sammansatta grupper ofta ger större möjligheter att vässa projekten.

Vi ser fram emot en ny spännande omgång 2022!
Stockholm 2021-10-01
Mona Ståhle, vice ordförande

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Rapport från 2021 års bidragstagare från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Sirkku Peltonen

 

Sirkku Peltonen, Professor i dermatologi och venereologi, Göteborgs Universitet och överläkare i Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2020. Forskning och kliniskt arbete med genetiska hudsjukdomar.

Uppskattningsvis 6–8% av befolkningen drabbas under livet av en sällsynt sjukdom (gendermatos). Eftersom det finns tusentals sällsynta sjukdomar är den sammanlagda bördan för drabbade patienter, berörda familjer, hälso- och sjukvården, och samhället sannolikt betydande. De flesta av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Inom denna grupp finns cirka 700 ärftliga hudsjukdomar och 100 av dom har en ICD-10 diagnoskod. Karaktäristiskt för dessa sjukdomar är att de oftast har en tidig debut och kan ha stor inverkan på patienternas vardag och livskvalitet.

När man forskar om sällsynta sjukdomar är det inte möjligt att rapportera stora fallserier, men med Sveriges nationella register är det möjligt att samla in mer data även om sjukdomen är ovanlig. Uppskattningsvis lever cirka 3 000–5 000 individer med gendermatoser i Sverige. För dessa individer önskar vi samla in och analysera registerdata i studien som har startats vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus våren 2021. Denna landsomfattande studie ska undersöka bland annat incidens, mortalitet och möjliga associerade komorbiditeter. 

Målsättningen är att öka den generella förståelsen för denna heterogena sjukdomsgrupp och också förbättra hälso- och sjukvården för patienterna. Vi hoppas att forskningsresultaten ska kunna bidra till bättre diagnos- och behandlingsprocesser, och på så sätt leda till bättre hälsa för denna patientgrupp. 

Swish

Många av våra gåvogivare har efterlyst möjligheten att använda sig av Swish vid inbetalning av gåvor. Nu kan du använda dig av Swish när du skänker gåvor till insamlingsstiftelsen Hudfonden.

Swish-numret är 123 077 86 88

Ange namn och e-postadress vid Swish-betalning

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: John Paoli
Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Dept. of Dermatology and Venereology

Hyperspectral imaging for the development of machine-learning algorithms for automated skin lesion classification

Hyperspektral avbildning för utveckling av algoritm för automatisk diagnostik av hudtumörer På Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset planeras en studie för att undersöka om en ny snabb och säker diagnostisk teknik kallad ”hypersp…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris