STÖD FORSKNINGEN OM
HUDSJUKDOMAR &
SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER

INSAMLINGSSTIFTELSEN HUDFONDEN

Så här används donationerna

Bidragen till Insamlingsstiftelsen Hudfonden går oavkortat till konkret medicinsk forskning och stödet för denna forskning har under åren bidragit till att svensk dermato-venereologisk forskning haft en stark ställning internationellt och förbättrat diagnostik och behandling av så vitt skilda sjukdomar som psoriasis, allergiskt eksem, hudtumörer, ärftliga hudsjukdomar, svårtläkta bensår samt smittsam klamydia och viruskondylom. 

Forskningsprojekten avrapporteras löpande på vår hemsida. Alla bidragsgivare får en transparent redovisning vilka projekt som möjliggjorts genom bidragen. En av de senare forskningsprojekt som möjliggjordes genom bidrag till Insamlingsstiftelsen Hudfonden är bland annat att förbättra diagnostik av hudförändringar i sjukvården.

Olika former av hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner

Bland de vanliga folksjukdomarna finns flera hudsjukdomar. Dit hör till exempel eksem, psoriasis, bensår och hudcancer och andra sjukdomar som ger upphov till olika former av kroniska besvär och svårt lidande. Forskningsområdet betecknas som dermatologi. Läs mer

Inom Hudfondens forskningsområde finns även gruppen sexuellt överförda infektioner (STI) som orsakar stort lidande för många människor (venereologi). STI drabbar många människor och kan orsaka svåra komplikatione. I venereologin handläggs också hudsjukdomar i underlivet, t.ex lichen sclerosus, lichen planus och eksem. Läs mer

Om forskningen

Svensk akademiskt bedriven forskning inom ämnesområdena dermatologi och venereologi har en stark ställning internationellt. Behovet av medicinska framsteg inom området är dock stort samtidigt som tillgänglig finansiering av forskningen är begränsad. Läs mer

Om Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 i syfte att underlätta för enskilda och grupper att genom ekonomiskt stöd bidra till forskningen. Hudfondens informationsverksamhet om aktuell forskning och de medicinska behoven inom hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner utgör en viktig plattform för ett ökat engagemang hos individer och organisationer. Hudfonden samarbetar med två andra medicinska forskningsstiftelser (Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen) som sedan tidigt 1900-tal har stött den medicinska forskningen inom områdena dermatologi och venereologi, men trots de stora insatserna från dessa stiftelser krävs ytterligare resurser till den medicinska forskningen för att tillgodose de stora behoven inom området.

Stöd forskningen om hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner.
Din gåva är välkommen.

HudFonden ger bidrag till forskning kring hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner.