Information från ordförande

Lars Nordstrand

Mona Ståhle

Hudfondens ansökningsomgång 2024 är nu slutbedömd. Det blev ett spännande sökfält men många högkvalitativa projekt. Den höga nivån på projekten vittnar om en stark utveckling av den dermatologiska/venereologiska forskningen på alla universitet.

Fler projekt ligger i frontlinjen och använder ny spännande teknik och bredden avspeglar väl ämnesområdet och sträcker sig mellan basal genetisk molekylär forskning till epidemiologiska, kliniska och hälsoekonomiska projekt. 

Drygt 19,3 miljoner kronor delades ut till 37 projektansökningar och 36 ansökningar om resebidrag till kongressresor. Samtliga ansökningar bedömdes liksom föregående år av bred panel bestående av internationella forskare med kompetens inom dermatologi samt akademiska företrädare från Sverige. Eventuellt jäv beaktas noga och granskare bedömer inte ansökningar från det egna universitetet.

Ansökningar inkom från samtliga dermato-venereologiska universitetsenheter i landet och ger en spegelbild av läget för akademisk dermatologisk forskning i Sverige. Även i år fanns möjligheten att söka om bidrag till vistelse vid utländskt universitet eller laboratorium för att tillägna sig ny kunskap eller teknik som sen kan implementeras på hemmaplan. I år inkom inte några sådana ansökningar men vi räknar med att fortsatt erbjuda denna möjlighet kommande år för att möjliggöra för svenska forskare verksamma inom dermato-venereologi att exponeras för internationell forskning.

Vi ser fram mot en ny spännande omgång 2025.

Stockholm 2024-07-04

Lars Nordstrand, ordförande och Mona Ståhle, vice ordförande