HudFonden ger bidrag till forskning kring hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner.

Om våra forskare inom dermatologi och venereologi

Forskningen stödd av Edward Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen (och framledes HudFonden) bedrivs till stora delar inom ett antal universitetssjukhus. Forskningen följs noga av medlemmarna i styrelsen i syfte att säkerställa att medlen används så effektivt som möjligt. Welander-Finsen stödd forskning har under åren bidragit till att svensk dermato-venereologisk forskning haft en stark ställning internationellt och förbättrat diagnostik och behandling av så vitt skilda sjukdomar som psoriasis, allergiskt eksem, hudtumörer, ärftliga hudsjukdomar, svårtläkta bensår samt smittsam klamydia och viruskondylom.

Behoven framåt är oändliga.

Varför behövs forskning inom dermatologi och venereologi?

Dermatologi är läran om huden och dess sjukdomar. Huden utgör vårt viktigaste skydd mot omgivningen och är ett dynamiskt organ med många viktiga biologiska funktioner. Hudsjukdomar är vanliga – eksem, allergier, psoriasis, svårläkta bensår och hudcancer tillhör folksjukdomarna. Andra sjukdomar i huden är betydligt ovanligare och innefattar ett stort spektrum av olika sjukdomsmekanismer som var för sig kan ge upphov till kroniska besvär och svårt lidande. Till detta kommer att många invärtes sjukdomar återspeglas i hud och slemhinnor, t ex immunologiska sjukdomar och vissa ämnesomsättningsrubbningar, vilket ger komplexa sjukdomsbilder som är svåra att diagnosticera.

 

Forskning kring dermatologi - hudsjukdomar

Forskning kring hudsjukdomar står inför samma utmaningar som annan biomedicinsk forskning. Under senare år har den genetiska och molekylära bakgrunden till flera sällsynta hudsjukdomar kartlagts, men när det gäller vanliga hudsjukdomar kämpar vi med att få grepp om bakomliggande biologiska och patologiska processer. Att förstå grundläggande mekanismer är en förutsättning för att förebygga sjukdom och för att utveckla sjukdomsspecifik, effektiv och i bästa fall botande behandling, vilket är målet för all forskning. Inom dermatologi har vi under senare år haft en lovande utveckling mot effektivare och mer målinriktad terapi, vilket är ett resultat av lyckosamt samarbete mellan preklinisk och klinisk forskning. Huden som organ erbjuder också stora möjligheter till att utveckla experimentella modeller för att studera basala biologiska processer och nya behandlingsprinciper.

Forskning kring venereologi - läran om smittsamma könssjukdomar

Venereologin utgör en integrerad del i den kombinerade specialiteten Hud- och könssjukdomar. Många smittämnen kan angripa såväl hud som slemhinna, t ex herpes- och vårtvirus, de senare med cancer- framkallande förmåga i underlivet. Med bred forskning, allt från klinisk epidemiologi till basal forskning om mekanismer bakom sjukdomar, finns stor potential för prevention av sexuellt överförda sjukdomar, inklusive utveckling av effektiva vacciner.

Tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar

Den svenskägda tidskriften Acta Dermato-Venereologica publicerar viktig nationell som internationell forskning kring hudsjukdomar och könssjukdomar.

Ansök om forskningsbidrag hos HudFonden!

Stöd forskningen kring hudsjukdomar och könssjukdomar. Ge en gåva!