STÖD FORSKNINGEN INOM DERMATO-VENEREOLOGI/HUD- och KÖNSSJUKDOMAR

Tusentals människor i Sverige drabbas av hudsjukdomar. 

INSAMLINGSSTIFTELSEN HUDFONDEN
Stöd forskningen om hudsjukdomar och könssjukdomar

Olika former av hud- och könssjukdomar

Olika former av hudsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna. Dit hör till exempel allergier, psoriasis, bensår och hudcancer och andra sjukdomar som ger upp hov till olika former av kroniska besvär och svårt lidande. Forskningsområdet betecknas som dermatologi.

Inom Hudfondens forskningsområde finns även gruppen smittsamma könssjukdomar som orsakar stort lidande för många människor (venereologi).

Forskning inom hud- och könssjukdomar/ dermatologi och venereologi

Svensk akademiskt bedriven forskning inom ämnesområdena dermatologi och venereologi har en stark ställning internationellt. Behovet av medicinska framsteg inom området är dock stort samtidigt som tillgänglig finansiering av forskningen är begränsad.

 

Om Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 i syfte att underlätta för enskilda och grupper att genom ekonomiskt stöd bidra till forskningen. Hudfondens informationsverksamhet om aktuell forskning och de medicinska behoven inom hud- och könssjukdomar utgör en viktig plattform för ett ökat engagemang hos individer och organisationer.

Hudfonden samarbetar med två andra medicinska forskningsstiftelser (Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen) som sedan tidigt 1900-tal har stött den medicinska forskningen inom områdena dermatologi och venereologi. Trots de stora insatserna från dessa stiftelser krävs ytterligare resurser till den medicinska forskningen för att tillgodose de stora behoven inom området.

Så här används donationerna

Bidragen till Hudfonden går oavkortat till konkret medicinsk forskning. Forskningsprojekten avrapporteras löpande på vår hemsida. Alla bidragsgivare får en transparent redovisning vilka projekt som möjliggjorts genom  bidragen. De senaste forskningsprojektet som möjliggjordes genom bidrag till Hudfonden är bland annat att förbättra diagnostik av hudförändringar i sjukvården. 

Tidigare utdelade bidrag

Stöd forskningen kring hud- och könssjukdomar. Ge en gåva!

HudFonden ger bidrag till forskning kring hudsjukdomar och sexuellt överförda infektioner.