Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Decoding the RNA regulome of human skin wound healing


Huvudsökande: Ning Xu Landén
Arbetsplats: Dept. of Medicine Solna, Stockholm


Kroniska sår är vanliga och väldigt allvarliga. Dock saknas effektiv behandling, till stor del på grund av vår bristfälliga förståelse av sårläkningsmekanismerna hos människor. Kunskap om humant genuttryck in vivo är särskilt viktigt för att förstå rollen av icke-kodande RNA (ncRNA), t.ex. mikroRNA och långa ncRNA. I jämförelse med proteinkodande gener uppvisar ncRNA högre uttrycks- och funktionsspecificitet som gör dem till attraktiva terapeutiska enheter. Detta projekt syftar till att belysa den ncRNA-medierade genregleringen som ligger till grund för den mänskliga hudens sårläkning. Genom att integrera flera insikter, inklusive kromatintillgänglighet, transkriptomik och post-transkriptionell reglering av mikroRNA, erhållna från enstaka cells- och spatial analys av mänskliga sår, kommer vi att kartlägga en spatiotemporal genuttrycksregleringsatlas över mänsklig huds sårläkning och trycksår, en kronisk sårtyp med hög mortalitet. Därefter kommer vi att navigera på denna molekylära karta för att identifiera kärn-ncRNA-regulatorerna för sårläkning. Detta tillvägagångssätt kommer att stärkas med hög genomströmning av ncRNA funktionella screeningar följt av djupgående mekanistisk dissektion. Genom att kombinera banbrytande och multidisciplinära metoder med unik tillgång till patientmaterial, kommer detta projekt att möjliggöra ett paradigmskifte i förståelsen av mänsklig huds sårläkning och ta ett steg mot konceptuellt innovativ sårterapi.