Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Efficacy and utility feasibility of an e-health platform for atopic dermatitis patients – mixed model approach including different stakeholders


Huvudsökande: Åke Svensson
Arbetsplats: Faculty of Medicine / Department of Clinical Sciences, Malmö, Malmö


Föräldrars och patienternas kunskap om atopisk dermatit (AD) spelar en avgörande roll för behandlingen av atopisk dermatit (AD). Tillgång till information för patienter och deras anhöriga är inte jämlik. Mycket av nätbaserad patientinformation är tyvärr missledande vilket kan leda till onödigt och förlängt lidande. I ett samarbete mellan hudklinikerna vid Malmö Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Lunds universitet och patientföreningen Atopikerna genomförde flera fokusgrupper med vuxna personer med AD, föräldrar till barn med AD samt sjukvårdspersonal. I dessa fokusgrupper redovisades samstämmigt ett stort behov av en internetbaserad plattform som är tillförlitlig. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka effektiviteten av en internetbaserad informations- och utbildningsplattform för atopisk dermatit där utformningen är ursprungen ur ett patientperspektiv. Denna studie kommer att bedöma effekten av användandet av patientutbildningsplattformen på klåda, livskvalitet, svårighetsgrad av AD, jämförd med personer som inte använder plattformen. Plattformen kommer att utformas baserat på resultat från fokusgruppsintervjuer och i samarbete med patienter och sjukvårdspersonal. Livskvalité och eksemets svårighetsgrad kommer att evalueras hos de som använt den internetbaserade patientutbildningen och denna grupp jämförs med de som enbart erhållit sedvanlig behandling. Långsiktigt är målet att öppna upp plattformen för alla med AD och deras anhöriga i Sverige.