Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Validation of a Multi-Class Diagnostic Artificial Intelligence Algorithm Constructed Using Convolutional Neural Networks


Huvudsökande: Åsa Ingvar
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences, Lund


Hudcancer är den vanligaste och snabbast ökande cancerformen i Sverige. Melanom är den mest aggressiva och bör upptäckas i tidigt stadium för att inte orsaka sjukdom och död. Flera andra hudcancerformer har god prognos men belastar sjukvårdssystemet enormt då de är så vanliga. Tyvärr är det ofta svårt att ställa rätt diagnos på hudförändringar, speciellt tidigt i sjukdomsförloppet, vilket kan ha flera ogynnsamma följdverkningar. Speciellt olyckligt blir det om hudcancrar missas, då det kan ha stora konsekvenser för individen. Det är dock också vanligt att ofarliga hudförändringar undersöks och provtas vilket leder till oro och ärr för individen och stora kostnader för samhället. För att öka den diagnostiska träffsäkerheten har vi skapat och tränat en diagnostisk algoritm med hjälp av artificiell intelligens, som ska användas som ett stöd när hudläkare diagnosticerar hudförändringar som fotograferats i primärvården på distans. Vi ämnar i den planerade studien undersöka om tillgången till ett sådant hjälpmedel förbättrar diagnostiken och handläggningen av hudtumörer utan att riskera försämrad patientsäkerhet. Vi börjar med en bakåtblickande studie som använder historiska fall i en databas men planerar samtidigt för en framåtblickande studie i pågående klinisk verksamhet. Med bättre diagnostisk träffsäkerhet får rätt patienter rätt vård vid första besöket i primärvården.