Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Apoptosis-based drug strategy for treatment of mastocytosis


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Dept of Medical Sciences (IMV) /Dermatology (Retired lecturer/consultant, affiliated to IMV), Uppsala


Hudmastocytos är en relativt ovanlig sjukdom som präglas av att genförändrade mastceller ansamlas i huden med utslag, klåda, och ibland blåsbildning som följd. Eftersom mastcellen är rik på histamin och andra biologiskt verksamma substanser - och sjukdomen hos vuxna även drabbar inre organ - förekommer dessutom ofta mångfacetterade allmänsymtom bl.a. huvudvärk, mag-tarmproblem, hjärtklappning, överkänslighetsreaktioner, skelettsymtom och psykiska besvär. Botande behandling saknas, men antihistaminer och kortisonkrämer kan dämpa besvären. En möjlig ny behandlingsstrategi vid mastocytos är att provocera programmerad celldöd (apoptos) hos mastcellerna genom att utnyttja s.k. lysosomotropa substanser, som ökar genomsläppligheten i de ”korn” som lagrar mastcellens bioaktiva ämnen. Vid sådan exponering skulle, teoretiskt sett, kraftfulla enzymer sippra ut i cellens innandöme och starta cellens egna mekanismer för apoptos. Tidigare resultat från vår grupp har visat att metoden ger förväntad effekt i vävnadsprover från normal hud och mastocytos-infiltrat i huden. Syftet med pågående projekt är att testa om denna strategi fungerar i fripreparerade mastceller från hud och hudbiopsier från mastocytospatienter. Med hjälp av korttidsodling, histopatologi, immunhistokemi och läkemedels-screening kommer vi studera hur lysosomotropa substanser påverkar mastcellerna med avseende på tillbväxt, apoptos, och mekanismer för celldöd. Studierna kan lägga grunden för att utveckla en ny behandlingsprincip vid mastocytos.