Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Identification of CircRNAs regulating human keratinocyte stem cell fate: implications for wound therapies


Huvudsökande: Guanglin Niu
Arbetsplats: Division of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna, Stockholm


Kroniska sår är vanliga och allvarliga sjukdomar som saknar effektiv behandling. För att identifiera nya terapeutiska mål behövs en bättre förståelse av den relaterade molekylära patogenesen. Cirkulärt RNA (circRNA, ciR) är en viktig komponent i regleringen av olika sjukdomar och stemceller, och det har visat sig att moduleringen av ett fåtal ciRs är tillräcklig för att upprätthålla pluripotens och reglera stemcellsdifferentiering. Det är viktigt att notera att ciRs har stor potential att användas inom diagnostik och terapi på grund av deras kovalent slutna strukturer som är motståndskraftiga mot nedbrytning av RNase R och mer stabila jämfört med linjärt RNA. Syftet med min studie är att identifiera de ciRs som modulerar den centrala regleringskretsen som ligger till grund för hudens sårläkning och att utveckla en ciR-formulering för effektiv och säker sårbehandling. Vårt tidigare arbete har genererat molekylära kartor som inkluderar ciR- och proteinkodande genuttryck i mänskliga läkningssår och icke läkningssår, vilket gör det möjligt för oss att utforska ciR-medierat genuttryck med hög fysiologisk eller patologisk relevans. Dessutom har vi upprättat sårmodeller in vitro, ex vivo och in vivo för att dissekera ciRs funktioner och underliggande molekylära mekanismer. Det föreslagna projektet kommer att fokusera på att upptäcka de viktigaste ciRs som reglerar mänskliga keratinocytstamcellsfunktioner, eftersom försämrad vävnadsregenerativ förmåga hos keratinocyter är central för kronisk sårpatologi. Jag vill framför allt: (i) identifiera de ciRs som är avgörande för keratinocytstamcellsfunktioner genom funktionella screeningar med hög kapacitet, (ii) dissekera de molekylära mekanismerna för ciRs med positiva läkningseffekter, (iii) utforska den terapeutiska potentialen hos de centrala ciRs med förbättrade leveransstrategier i kliniskt relevanta sårmodeller, och (iv) tillämpa ciRs för att förbättra den nuvarande cellterapin för sår som är svåra att läka. Sammantaget kommer denna studie att ge en helhetsbild av ciR-reglerade genetiska nätverk och deras roll för att stödja keratinocyternas plasticitet, vilket kommer att ge viktiga insikter inte bara i behandlingen av kroniska sår utan också i regeneration och föryngring av huden.