Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Multiomics analysis to predict psoriatic arthritis at onset of psoriasis


Huvudsökande: Axel Svedbom
Arbetsplats: , STockholm


Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som är vanlig hos individer med psoriasis och drabbar cirka 30% av alla patienter. Tidig upptäckt och behandling av PsA förbättrar sjukdomsförloppet och en försening av diagnosen med så lite som sex månader kan resultera i lägre behandlingssvar. PsA-diagnosen sätts dock ofta för sent och den genomsnittliga tiden från symptomdebut till diagnos är 2.5 år. Vi avser att analysera data från en studie (StockholmsKohorten [SK]) som följde patienter från psoriasisdebut och över tid: SK inkluderade 753 patienter inom ett år från psoriasisdebut och undersökte samma indivier fem och tio år därefter. Dessutom följs patienter upp via hälsodataregister. Studien har mycket detaljerade data på genetik, biomarkörer, hud- och ledsymtom, livsstilsfaktorer och samsjukligheter. Att tillämpa nya biomedicnska och statistiska analysmetoder på data från SPC ger en unik möjlighet att skapa en algoritm som redan vid psoriasisdebut kan förutsäga vilka patienter som kommer att drabbas PsA . En sådan algoritm skulle möjliggöra tidigare behandling av PSA vilket förbättrar sjukdomens prognos. En sådan algoritm skulle också underlätta för utveckling av preventiv behandling.