Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Mitochondria-encoded circular RNAs in human skin wound healing and diabetic foot ulcers


Huvudsökande: Ning Xu Landén
Arbetsplats: Dept. of Medicine Solna, Stockholm


Diabetiskt fotsår (DFU) är en av de allvarliga komplikationerna av diabetes mellitus. Molekylärpatogenesen för DFU är inte känd, vilket hindrar utvecklingen av effektiva behandlingar. Cirkulärt RNA (circRNA) är en ny klass av RNA och erkändes nyligen. Flera bevis har pekat på att circRNA har viktiga roller i hälsa och sjukdomar. Vi har nyligen frambringat den första circRNA-uttryckssignaturen i DFU och i normala sår. Överraskande nog kodades de tre främsta upreglerade cirRNA typerna i DFU av mitokondriellt genom. Därmed borde den potentiella länken mellan mitokondriakodade circRNA (mecciRNA), mitokondriell dysfunktion och DFU studeras. Syftet med detta forskningsprojekt är att upptäcka rollerna för mecciRNA i hudsårsläkning, och att utforska den terapeutiska potentialen för att modulera circRNA i DFU. För detta ändamål kommer vi att karakterisera mecciRNA-uttryck och undersöka dess biologiska funktioner under den normala sårläkningsprocessen och i DFU. Dessutom skall den terapeutiska potentialen av circRNA för hudsår utforskas med hjälp av mänskliga ex vivo sårmodeller. Denna studie kommer förhoppningsvis att bidra till nya kunskaper i patogenesen av DFU.