Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

The role of non-coding RNAs in the regulation of keratinocyte immune responses in health and disease


Huvudsökande: Enikö Sonkoly
Arbetsplats: Dept of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala


Hudens översta lager, epidermis, utgör en effektiv barriär mellan kroppen och omvärlden. Vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis och atopiskt eksem, ses omfattande förändringar i epidermis, med överdriven tillväxt och ofullständig mognad av keratinocyter, och ökad utsöndring av inflammatoriska mediatorer. Icke-kodande RNA är RNA molekyler som inte kodar för proteiner men reglerar andra gener. Vi har tidigare identifierat icke-kodande RNA med förändrade nivåer i huden vid psoriasis och eksem. Målet för denna studie är att identifiera icke-kodande RNA som bidrar till hudbarriärens uppbyggnad, och har förändrade nivåer vid psoriasis/eksem, och karakterisera dem i detalj.. Vi kommer att studera funktionen för identifierade icke-kodande RNA i cellkultur, i 3D hudmodeller, samt med hjälp av musmodeller. Vi kommer att utforska deras roll i celldelning, cellernas mognad och hudbarriären med hjälp av dessa modeller. Syntetiska icke-kodande RNA eller hämmare injiceras i huden hos möss, för att studera deras effekter i musmodeller för psoriasis och atopiskt eksem. Denna studie kommer att ge nya insikter om rollen för icke-kodande RNA vid keratinocyternas normala funktioner och vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar och kan tjäna som underlag vid utveckling av nya, RNA-baserade läkemedel.