Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Early onset psoriasis – studies on disease development, quality of life and treatment to improve care


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, Solna, Stockholm


Psoriasis påverkar livskvalitet betydande och det finns risk för utveckling av samsjuklighet. Svårighetsgraden kan skilja sig betydande. Huruvida ålder vid debut påverkar svårighetsgrad, risk för samsjuklighet samt påverkan på livskvalitet är otillräckligt studerat och det övergripande målet för detta projekt. Tonåren är en psykologiskt viktig tid och att drabbas av psoriasis i tonåren jämfört med i vuxen ålder skiljer sig sannolikt åt. Studier har visat att risken för psykisk samsjuklighet är större vid debut före 20 års ålder. Inom ramen för detta projekt planerar vi att introducera en ny tonårs-riktad enkät för att bättre fånga upp påverkan på livskvalitet för att kunna rikta och förbättra vårdinsatser och behandling för denna patientgrupp. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi har visat goda resultat vid psoriasis och eksem hos vuxna och kommer i detta projekt studeras för tonåringar/unga vuxna med psoriasis. Trots att det idag finns effektiv behandling för barn och ungdomar med måttlig-svår psoriasis visar studier i Europa att denna grupp är otillräckligt behandlad. Inom ramen för detta projekt vill vi därför kartlägga behandling av barn och ungdomar med psoriasis i Sverige. Vår förhoppning är att detta projekt kan förbättra vårdinsatser, behandling och information till yngre patienter med tidig debut av psoriasis och deras föräldrar.