Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Apoptosis-based drug strategy for treatment of mastocytosis


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Department of Medical Sciences (IMV)/Dermatology (retired lecturer/consultant, affiliated to IMV), Uppsala


Hudmastocytos är ett ovanligt sjukdomstillstånd som innebär att en genförändrad variant av mastceller ansamlas i huden med utslag, klåda, ibland blåsbildning som följd. Eftersom mastcellen är mycket rik på histamin och andra biologiskt kraftfulla substanser – och sjukdomen hos vuxna även drabbar inre organ – förekommer ofta mångfacetterade symtom såsom huvudvärk, mag-tarmproblem, hjärtklappning, överkänslighetsreaktioner, skelettsymtom och psykiska besvär. Botande behandling saknas, men antihistaminer och kortisonkrämer kan dämpa besvären. En tänkbar behandlingsstrategi vid mastocytos skulle kunna vara att framkalla selektiv apoptos (programmerad celldöd) i mastceller med utnyttjande av s.k. lysosomotropa substanser, vilka ökar genomsläppligheten i de ”korn” som lagrar mastcellens bioaktiva ämnen. Vid sådan exponering skulle, teoretiskt sett, kraftfulla enzymer sippra ut i cellens innandöme och starta cellens egna mekanismer för apoptos. Nyligen publicerade laboratorieresultat från vår grupp har visat att metoden ger förväntad effekt i odlade vävnadsprover från normal hud och psoriasisutslag. Syftet med pågående projekt är att testa om denna strategi även fungerar i fripreparerade mastceller från hud och benmärg, samt hudbiopsier från mastocytospatienter. Med hjälp av korttidsodling, histopatologi, immunhistokemi och läkemedels-screening kommer vi att studera hur lysosomotropa substanser påverkar mastceller med avseende på celldelning, apoptos, och mekanismer för celldöd. Studierna kan lägga grunden till utvecklingen av en ny behandlingsprincip vid mastocytos.