Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Depression and anxiety in psoriasis. Systemic inflammation and effects of systemic treatments


Huvudsökande: Mona Ståhle
Arbetsplats: Medicine , Stockholm


Depression och ångest är vanligt hos patienter med psoriasis. Orsaker till detta är minst sagt oklara men traditionella förklaringar har oftast varit att det beror svårigheten på att leva med kronisk stigmatiserande sjukdom och man har kunnat se en förbättring hos patienter som erhållit effektiv systemisk behandling för sin psoriasis. Konsekventa uppföljande studier saknas dock och fr.a. saknas studier av patienter som följs i den kliniska vardagen. Under senare år har man alltmer börjat diskutera inflammation som en möjlig faktor vid oro och depression, men då hjärnan är så komplex och inte är tillgänglig för studier på samma sätt som tex huden är det ett svårt forskningsfält och kunskap saknas helt enkelt. Vid vår klinik har vi etablerat ett register där vi följer patienter med svår psoriasis som erhåller systemisk behandling för sin psoriasis. Vid varje besök registreras dels sjukdomsaktivitet vad gäller psoriasis men också livskvalitet och hur man mår med olika etablerade skalor. Detta ger en bild av eventuella effekter av läkemedel i föhållande till aktiviteten av psoriasis . Vi följer även blodprover över tid och har därför möjlighet att mäta olika molekyler för att få ett mått på inflammationen. Mer än 1000 individer följes i detta register sedan mer än 10 år och vi kan även stämma av våra data mot nationella register där vi kan följa tex läkemedelsförskrivning och annan sjuklighet och besök. Målsättningen är att få en bild av patienternas börda av mental ohälsa i relation till psoriasis sjukdomen och dess behandling samt en uppfattning av systemisk inflammation. Vi kan också jämföra olika behandlingar och dess eventuella effekter på depression och oro.