Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Cutaneous lymphoma – clinical and experimental studies for better health and survival


Huvudsökande: Hanna Brauner
Arbetsplats: Medicin, Solna, Stockholm


Lymfom är en sorts cancer i de vita blodkropparna. Ibland uppstår lymfom endast i vita blodkroppar som sitter i huden, så kallat hudlymfom. Det finns en stor variation i hur sjukdomen yttrar sig mellan olika patienter. Hos patienter med avancerad sjukdom är femårs-överlevnaden endast 35%. Trots många olika behandlingsalternativ finns i flesta fall ingen botande behandling utan sjukdomen är för många att betrakta som kronisk. Vårt mål är att öka hälsan och överlevnaden hos patienter med hudlymfom, genom att med ett brett vetenskapligt grepp kombinera epidemiologiska och experimentella studier av prognostiska faktorer, sjukdomsmekanismer och effekten av behandling. Vi kommer att genomföra den första nationella registerstudien av patienter med hudlymfom för att förbättra identifiera prognostiska faktorer och studera långtidseffekter av behandlingen. Genom kontinuerlig uppföljning av patientrapporterade besvär vid hudlymfom utvärderar vi effekten av behandling och sjukdomsaktivitet, för att förbättra vården och monitoreringen av dessa patienter. Dessutom ska vi experimentellt studera lymfomceller och kroppens immunförsvar mot lymfom i hudbiopsier från patienter med mild respektive avancerad sjukdom. Det hoppas vi ska leda till ökad förståelse för sjukdomens uppkomstmekanismer och faktorer som styr vilka som utvecklar livshotande tillstånd, för att möjliggöra framtida utveckling av nya behandlingar.