shutterstock_50688799

HudFonden

HudFonden är paraplynamn för de tre stiftelserna:

  • Edvard Welanders Stiftelse (org.nr 802008-1082) 
  • Finsenstiftelsen (org.nr 813600-1701) 
  • Insamlingsstiftelsen HudFonden (org.nr 802478-8476)

Om Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen

Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen har anor från tidigt 1900-tal. Sedan 1960-talet har stiftelsernas donationskapital varit investerat i värdepapper vars avkastning bidragit till främjande av vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis inom ämnesgrupperna dermatologi och venereologi. Under senare år har stiftelserna gemensamt profilerat sig under arbetsnamnet HudFonden. Fonden har med åren kommit att bli den enskilt största privata finansiären av svensk dermatologisk forskning.

Sedan 1960-talet har avkastningen från donation bidragit till svensk dermatologisk forskning. Genom en framgångsrik förvaltning har såväl forskningsanslagen som stiftelsekapitalet vuxit i reala termer. Hudfonden har härigenom kommit att bli den enskilt största privata finansiären av svensk dermatologisk forskning.

De grundläggande ekonomiska målen för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen är: 

  • att på kort sikt säkerställa nivån för forskningsanslagen 
  • att på medellång till lång sikt arbeta för en real tillväxt i forskningsanslagen
  • att på lång sikt arbeta för en real förmögenhetstillväxt av befintliga och tillkommande donationer

Förmögenheten investeras väsentligen i svenska aktier och räntebärande placeringar. Andelen aktier varierar över tid mellan 70 till 80 procent av den samlade förmögenheten.

Denna strategi har resulterat i att Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen under perioden år 2000–2019 bidragit med ca 152 MSEK till stöd för svensk dermatologisk forskning. Forskningsanslagen har successivt ökat de senaste åren samtidigt som donationskapitalet har uppvisat en real tillväxt.

Edvard Welanders Stiftelse samförvaltas med Finsenstiftelsen, en något mindre stiftelse, men som har samma inriktning.

Bidrag2000-2018
0
betalades ut från Welander/Finsen stiftelserna till 2019 års ansökningar

Om Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Insamlingsstiftelsen Hudfonden är en relativt nystartad stiftelse som är knuten till Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen men skall fungera som en kanal som bidragsgivare kan använda sig av för att skänka bidrag till forskning som rör hudsjukdomar. 

Genom skapandet av Insamlingsstiftelsen HudFonden inbjuds nu allmänheten att skänka pengar, stora som små, för att ytterligare stärka svensk forskning inom detta område.