Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis and alcohol; understanding the role of dopamine


Huvudsökande: Klas Nordlind
Arbetsplats: Division of dermatology and venereology, Stockholm


Vid psoriasis finns ett ökat alkoholintag. Hur påverkar vardagligt intag av alkohol, inkluderande olika alkoholsorter, utbredning av psoriasis och vilka är mekanismerna för en sådan påverkan, med fokusering på dopamine. Vi har tidigare i en tvärsnittsstudie, med ett begränsat patientmaterial, visat en korrelation mellan alkoholintag och utbredning av sjukdomen(med PASI). I en retrospektiv kohortstudie har vi tillskrivit 10.000 patienter inom Region Stockholm, vilka efter 2010 fått diagnos psoriasis, och digitalt fått besvara dels allmänna frågor om sin sjukdom, dels om intag av alkohol över tiden, samt gjort självskattad bedömning av svårighetsgrad av sin sjukdom (SAPASI), och grad av klåda. I en prospektiv studie, där vi använt jul-och nyårshelg som interventionsperiod för förväntad ökat alkoholintag, har vi hos 22 kvinnor funnit ett ökat alkoholintag men ej en korrelation mellan ökat alkoholintag och SAPASI, liksom grad av klåda. Vi planerar en registerstudie hos patienter med ett alkoholberoende och där vi studerar hur avbrutet alkoholintag genom intag av Antabus verkar, när det gäller uttag av psoriasisläkemedel, och byte mellan lokalbehandling och systembehandling. I en mekanistisk studie, undersöks i hudbiopsier från psoriasispatienter uttryck av nervsignalämnet dopamin, dess receptorer och transportörprotein med immunhistokemi, och korrelation till alkoholintag och utbredning av sjukdomen. Vi studerar också normala humana keratinocyter och betydelse av dopamin 1 och dopamin 2 receptorerna för proliferation och differentiering, samt effekt av alkohol. Studien förväntas belysa ett vardagligt och potentiellt viktigt samband mellan alkohol och psoriasis och därvid kunna vara rådgivande till patienterna. Den kommer också att öka vår förståelse av dopaminets roll.