Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Experiences of individuals living with lipedema and designing a questionnaire for disease severity


Huvudsökande: Alexander Shayesteh Afshar
Arbetsplats: Public health and clinical medicine, Umeå


Lipödem är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens utseende och har en negativ påverkan på livskvaliteten. Forskning om lipödem är knapphändig och det finns inga verktyg, för kliniker eller forskare, för bedömning av sjukdomens påverkan på vardagen. Vårt forskningssyfte är att få en djupare förståelse för lipödem för att kunna skapa en enkät som undersöker sjukdomens påverkan på hälsan. Detta uppnår vi genom att först, intervjua 15 individer med lipödem och använda kvalitativ innehållsanalys för att beskriva och analysera deras erfarenheter av att leva med sjukdomen. Studien startades 2020 och pågår till 2021. Därefter, under 2021 kommer vi att skapa och validera en enkät som undersöker sjukdomens påverkan på de drabbades vardag. Slutligen, under 2022 kommer vi att använda vår enkät för att samla in och sammanställa data från lipödempatienter i Sverige. Vår forskning är viktig eftersom vi skapar en enkät som inte finns och kan användas i kliniskt arbete. Lipödemenkäten kommer att ge stöd vid diagnostik och uppföljning av patienterna. Lipödemenkäten skapar även möjlighet för framtida studier och fortsatt forskning och utvärdering av behandlingsinsatser.