Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Apoptosis-based drug strategy for treatment of mastocytosis


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Department of Medical Sciences, Uppsala


Hudens mastceller är viktiga aktörer i immunförsvaret och allergiska reaktioner. Vid sjuklig ansamling av dessa celler (kutan mastocytos) uppstår hudförändringar med klåda, ibland blåsbildning och nässelutslag p.g.a. frisättning av histamin och andra biologiskt aktiva substanser. Den vanligaste vuxen-formen är s.k. makulo-papulös mastocytos som hos flertalet patienter även engagerar benmärgen. En tänkbar behandlingsstrategi vid mastocytos är att försöka normalisera antalet mastceller genom att framkalla programmerad celldöd, apoptos. Detta skulle teoretiskt sett kunna ske med hjälp av s.k. lysosomotropa substanser, som kan öka genomsläppligheten i de ”korn” som lagrar mastcellens olika enzymer och inflammations-framkallande ämnen. Vid sådan exponering kommer bl. a. kraftfulla enzymer sippra ut i cellens innandöme och starta mekanismer för programmerad celldöd. Nyligen publicerade resultat från vår grupp har visat att metoden ger förväntad effekt på odlade vävnadsprover från normal hud och psoriasisutslag. Syftet med pågående projekt är att testa om denna strategi även fungerar i fripreparerade mastceller och biopsier från patienter med mastocytos i huden. Med hjälp av vävnadsodling, immunologiska, och molekylärbiologiska metoder samt läkemedels-screening kommer vi att studera hur lysosomotropa substanser påverkar mastcellerna med avseende på celldelning, mekanismer för celldöd, och utsöndring av mastcells-mediatorer. Studierna kan möjliggöra utveckling av en ny behandlingsprincip vid hudmastocytos.