Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Clinical studies of biomarkers and the systemic landscape in high-risk and advanced cutaneous melanoma


Huvudsökande: Hanna Eriksson
Arbetsplats: Onkologi-Patologi, Stockholm


Överlevnaden i melanom varierar mellan och inom olika sjukdomsstadier. Immunreceptorblockerande behandlingar har markant förbättrat överlevanden vid spritt melanom. Det är dock vanligt förekommande att inte uppnå långvariga behandlingssvar. Patienter kan utveckla immunbiverkningar som i vissa fall är livshotande. Målsättningen är därför att undersöka markörer som kan förutsäga risken för återfall, behandlingssvikt eller risk för biverkningar. Vi vill därför undersöka betydelsen av proteiner i blod och vävnad samt små transportblåsor (så kallade exosomer) som cellerna lämnar ifrån sig och som kan innehålla information i form av proteiner eller genetiskt material från tumören hos patienter med högriskmelanom eller med spridd sjukdom som får immunbehandling. Dessa analyser kommer att kombineras med spatialteknologier som kan visa genuttrycket på cellnivå och samtidigt åskådliggöra detta visuellt i vävnadssnittet. Matchade tumör- och blodprover analyseras. Betydelsen av vanligt förekommande läkemedel, t ex mot diabetes, som även påverkar immunsvaret kommer undersökas avseende risken att utveckla melanom och prognosen i sjukdomen genom registerkoppling mellan Svenska melanomregistret och populationsbaserade databaser. Vi samarbetar därför med flera nationella och internationella cancercentra. Vill vi bidra till att tidigt kunna identifiera patienter med hög risk för återfall, immunbiverkningar och som inte svarar på sin behandling. Vår förhoppning är att förbättra omhändertagandet och uppföljningen av melanompatienterna.