Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Fighting infection and inflammation by utilizing innate immunity


Huvudsökande: Artur Schmidtchen
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences Lund, Dermatology and Venereology, Lund


Sårinfektioner postoperativt, vid brännskador, eller hos patienter med svårläkta bensår utgör stora problem i sjukvården där där vi saknar effektiva förebyggande behandlingar, och tvingas använda mycket antibiotika. En tredjedel av all antibiotikaanvändning på sjukhus går till postoperativ profylax – vilket medför både kostnader för samhället som resistensutveckling. Dagens sårvård använder sig också av antiseptiska ämnen (som silver) som alla har toxiska biverkningar, och har visat liten klinisk nytta. Infektionsbehandlingar idag angriper också enbart mikroben, och inte den skadliga överaktiveringen av olika inflammationskaskader som hämmar den normala sårläkningen. Vi utvecklar nya sätt att behandla infektioner som baseras på kroppsegna peptider som både angriper bakterier och dämpar den påföljande skadliga inflammationen som bakterierna orsakar. Dessa "naturliga" och interfererande strategier är mer effektiva och hållbara med avseende på utveckling av resistens, och vi hoppas att forskningen kommer att utöka våra möjligheter att behandla både akuta som svårläkta sår. Vi studerar också värdet av nya diagnostiska biomarkörer i sår, för att vi bättre skall kunna bedöma risk för infektion samt mäta sårläkningsaktivitet. Den övergripande målsättningen är förbättra sårläkning genom att att skapa nya möjligheter att diagnosticera, förebygga och behandla såväl akuta som kroniska sårinfektioner, och de planerade projekten är designade att driva utvecklingen ett steg närmare detta mål.