Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The role of non-coding RNAs in the regulation of keratinocyte immune responses in health and disease


Huvudsökande: Enikö Sonkoly
Arbetsplats: MedS, Stockholm


Hudens översta lager, epidermis, utgör en effektiv barriär mellan kroppen och omvärlden. Vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis och atopiskt eksem, ses omfattande förändringar i epidermis, med överdriven tillväxt och ofullständig mognad av keratinocyter, och ökad utsöndring av inflammatoriska mediatorer. Icke-kodande RNA är RNA molekyler som inte kodar för proteiner men reglerar andra gener. Vi har tidigare identifierat icke-kodande RNA med förändrade nivåer i huden vid psoriasis och eksem. Målet för denna studie är att identifiera icke-kodande RNA med förändrade nivåer i keratinocyter vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar, och karakterisera dem i detalj. Vår hypotes är att dessa icke-kodande RNA bidrar till förändringar i epidermis och därmed till sjukdomarnas patogenes. Vi kommer att studera funktionen för identifierade icke-kodande RNA i cellkultur, i 3D hudmodeller, samt med hjälp av genetiskt modifierade möss. Vi kommer att utforska deras roll i celldelning, cellernas mognad och hudbarriären med hjälp av dessa modeller. Syntetiska icke-kodande RNA eller hämmare injiceras i huden hos möss, för att studera deras effekter i musmodeller för psoriasis och atopiskt eksem. Denna studie kommer att ge nya insikter om rollen för icke-kodande RNA vid keratinocyternas normala funktioner och vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar och kan tjäna som underlag vid utveckling av nya, RNA-baserade läkemedel.