Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Stigmatization experience in patients with common skin disease


Huvudsökande: Florence Dalgard
Arbetsplats: Skåne University Hospital, Malmö


De flesta hudåkommor är icke-dödliga och kroniska men den psykologiska påverkan av hudsjukdom är en källa till oro världen över. Nyligen har vår forskningsgrupp visat på det faktum att patienter med vanliga hudsjukdomar i högre utsträckning lider av depression, ångest samt i högre grad har tankar kring suicidalitet, jämfört med kontrollgruppen. Ytterligare undersökningar behövs för att förstå de sociala konsekvenserna som hudsjukdomar kan åsamka. Syftet är att beskriva den psykosociala påfrestning som hudsjukdomar orsakar, hos ett antal individer som lever i Malmö och i Europa, genom att undersöka hur spridningen av hudsjukdomar ser ut samt genom att undersöka stigmatisering och kroppsbildstörningar. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie där datainsamlingen blev inhämtat via enkäter och genomfört vid Hudkliniken, Malmö Universitetssjukhus. Etiskt godkännande från den regionala etikprövningsnämnden i Sverige är inhämtat. Denna studien är den svenske del av en europeisk multisentertudie och utgör ett samarbete med ett stabilt internationellt forskningsnätverk. Vi har nu svar från 6206 individer och planerer att skriva förste artikel i 2020 och andra i 2021. Resultatene är viktiga och kommer att utöka vår kunskap kring den psykosociala påfrestning som hudsjukdomar utgör hos patienter från en multietnisk befolkning som lever i Sverige.