Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Identification of tumor specific changes in genes and gene expression that may have relevance to the development of basal cell cancer.


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: School of medicine and health, Medical Sciences, Örebro


Vårt övergripande projektmål är att undersöka och identifiera cellulära mekanismer av betydelse för utvecklingen av basalcellscancer (BCC) och därmed att bidra med kunskap för utveckling av nya och enklare behandlingsmetoder Vi har påbörjat 2 studier. Materialet för undersökningarna erhålls från patienter med BCC. Vi har kunnat visa att ett transportprotein från mitokondrierna (SLC25A43) är nedreglerat vid BCC. Liknande fynd finns beskrivet för andra cancerformer. Med Micro Arrayteknik har vi vidare kunnat påvisa att generna SLC7A5, SLC7A7, SLC7A8, and TDO2 tycks uppreglerade vid BCC. Dessa gener är av betydelse för aminosyretransport och processning i cellen av funktionella proteiner. Kunskapen om dessa geners betydelse är dock begränsad. Vi söker nu anslag för att kunna konfirmera våra fynd i ett större material och för att kunna bestämma dessa geners proteinuttryck var proteinerna är lokaliserade i vävnaden och cellerna.