Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Mast cell-directed apoptosis as treatment strategy in cutaneous mastocytosis


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Department of Medical Sciences, Uppsala


Hudens mastceller är viktiga aktörer i immunförsvaret och allergiska reaktioner. Vid sjuklig ansamling av dessa celler (kutan mastocytos) uppstår hudförändringar med klåda, ibland blåsbildning och nässelutslag p.g.a. att histamin och andra biologiskt aktiva substanser frisätts. Den vanligaste vuxen-formen är urticaria pigmentosa som hos flertalet även engagerar benmärgen. En tänkbar behandlingsstrategi vid mastocytos är att försöka minska antalet mastceller genom kontrollerad celldöd, s.k. apoptos. Detta skulle teoretiskt sett kunna ske med hjälp av en ”lysosomotrop” substans som ökar genomsläppligheten i de ”korn” som lagrar mastcellens enzymer och mediatorer. Vid sådan exponering skulle bioaktiva substanser läcka ut i cellens innandöme och småningom starta mekanismer för programmerad celldöd. Nyligen publicerade resultat från vår grupp har visat att metoden ger förväntad effekt på prover från normal och psoriasis-angripen hud. Syftet med detta projekt är att testa om denna strategi även fungerar i odlade mastceller och vävnad från patienter med urticaria pigmentosa. Med hjälp av vävnadsodling, immunologiska, och molekylärbiologiska metoder kommer vi att studera hur de lysosomotropa substanserna siramesine och meflokin påverkar mastcellerna med avseende på celldelning, mekanismer för celldöd, och uttryck av mastcells-mediatorer. Studierna kan skapa möjligheter för vidareutveckling av en ny behandlingsprincip vid hudmastocytos.