Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Stressworsened atopic dermatitis-pathogenesis, diagnosis and treatment


Huvudsökande: Klas Nordlind
Arbetsplats: Enheten för dermatologi och venereologi, inst. för medicin, Solna, Stockholm


Bakgrund Atopisk dermatit(AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, oftast med en besvärlig klåda. Sjukdomen försämras ofta vid stress och oro. Målsättning Studien syftar till att att förbättra möjligheter att diagnosticera och förstå mekanism för stressförsämring vid AD, för att på sikt kunna skapa nya farmakologiska behandlingsmöjligheter. Arbetsplan Utbredning av sjukdom bestäms med SCORAD. Klådmönster noteras (patientens egen och vår objektiva bedömning), och grad av klåda mäts med VAS skala. Vi använder standardiserade/validerade enkäter, som skattar depression (MADRS-S) och personlighet (SSP). Pågående oro mäts med HAD enkät. Kronisk stress/utmatttningsdepression mäts med salivcortisoltest och med KEDS enkät. I hudbiopsier från lesionell och icke lesionell AD hud undersöks viktiga stress-korrelerade serotonerga och dopaminerga nervsignalmarkörer, hur dessa korrelerar till stress-inducerad eksemförsämring (kliniskt och histopatologiskt), klåda och ovan nämnda psykodemografiska parametrar. Med funktionell magnetisk resonans (fMRI) undersökning studeras hos kvinnliga AD patienter vilka hjärnområden som är aktiverade i relation till de nämnda kliniska och psykodemografiska parametrarna. Här studeras också koppling mellan polymorfism hos genen för det serotonintransporterande proteinet och olika aktiverade hjärnnätverk. En åldersmatchad frisk kvinnlig kontrollgrupp användes även. Betydelse Denna forskning kan förbättra möjligheter att diagnosticera stressförsämrad AD, öka vår kunskap om mekanismer, och skapa nya individuellt riktade farmakologiska behandlingar.