Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Early immunological events in guttate psoriasis - focusing on LL-37


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, Stockholm


Du känner kanske till någon som har psoriasis eftersom det är en vanlig sjukdom som drabbar 2-3% av Sveriges befolkning. Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som har en uttalat negativ påverkan på livskvalitén. Ärftligheten är stor vid psoriasis men även omgivningsfaktorer spelar in i risken att utveckla sjukdom. Varför enskilda individer drabbas av psoriasis är inte helt klarlagt. En hypotes är att dessa individer med ärftliga förutsättningar för psoriasis reagerar avvikande i sitt immunsvar på omgivningsfaktorer som tex bakterier vilket startar upp ett oönskat inflammatoriskt svar. Hur kopplingen mellan bakterier och immunförsvaret ser ut och vilka immunologiska reaktionsmönster som startar upp inflammationen vet vi dock lite om idag. En vanlig variant av psoriasis, guttat psoriasis, är mycket intressant att studera ur detta perspektiv då 56-97% av patienterna med guttat psoriasis har haft en föregående bakterieinfektion med streptokocker ett par veckor före debut av psoriasis. Målet med föreslaget projekt är att studera immunologiska mekanismer i det tidiga immunsvaret vid streptokockinfektion hos dessa psoriasispatienter. Genom detta arbete vill vi bättre förstå tidiga sjukdomsalstrande processer vid psoriasis som potentiellt kan påverkas i terapeutiskt syfte och därigenom bryta utvecklingen till kronisk inflammation.