Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Contact allergy and hand eczema in adolescents: occurrence, causes, and possibilities for prevention


Huvudsökande: Carola Lidén
Arbetsplats: Institute of Environmental Medicine, Stockholm


Handeksem förekommer hos 10% av vuxna i Europa och kontaktallergi hos 27%. Kvinnor har handeksem och kontaktallergi oftare än män. Barn och ungdomar är också drabbade. Tidig diagnos gynnar snabb läkning, men handeksem som pågått länge har dålig prognos. Handeksem och kontaktallergi kan förebyggas genom att skadlig hudkontakt minimeras. Det övergripande målet är ta fram ny kunskap som bidrar till att handeksem och kontaktallergi minskar på sikt. BAMSE-studien om barn, allergi och miljö startade 1994 med 4 100 barn som har följts med enkäter och klinisk undersökning sedan de föddes, senast vid 16 års ålder. Lapptest gjordes för att påvisa kontaktallergi och händerna undersöktes angående handeksem. Filaggrinmutationer (genetiska förändringar som orsakar torr hud) och IgE har analyserats i blodprov. Vi har visat att 5% av ungdomarna har handeksem och 15% har kontaktallergi, framför allt mot nickel, parfymämnen och hårfärg. Vi ska nu undersöka sambandet mellan kontaktallergi, handeksem, atopiskt eksem, IgE och filaggrinmutationer. Projektet kommer att ge ny kunskap om varför vissa individer är känsligare än andra och lättare får kontaktallergi, och om orsaker och förlopp. Det ökar möjligheterna att förebygga allergi och eksem genom bättre omhändertagande, diagnostik, rådgivning och andra åtgärder i vården och samhället.