Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kobolts effekter på odlade humana keratinocyter (HaCaT-celler), aktivering av inflammasomen och uppreglering av inflammatoriska mediatorer.


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro


I dagsläget saknas kunskap om betydelsen av hudupptag i relation till upptag via andningsvägarna vid koboltexponering. Eftersom vi har relativt låga uppmätta halter inom svensk hårdmetall industri samt ett lågt hygieniskt gränsvärde (0.05mg/m3) tror vi att partikelupptag via huden förutom att ge hudbesvär och allergiska kontakteksem kan bidra till uppkomsten av andra hälsobesvär och symptom. Kunskapsluckor finns om effekter dos-respons på cellnivå för keratinocyter (hudceller) vid koboltexponering. Vi vet att keratinocyterna är de celler som blir exponerade i huden, men vi vet inte ifall exponeringen leder till aktivering av de så kallade inflammasomerna hos cellerna. Detta har betydelse för utveckling av kontaktallergi. Det är känt att damm- och partikelexponering ökar riskerna för inflammatoriska processer och att partiklar av olika slag inducerar inflammation genom aktivering av NLRP3-inflammasomen och frisättning av ett av kroppens mest inflammatoriska ämne, interleukin-1β som i sin tur leder till en fortlöpande inflammation. Vi hoppas att den här studien kan bidra till att finna en lägsta nivå för vilka utsläpp som kan tolereras utan att ge negativa hälsoeffekter samt att öka vår kunskap om kemiska-inducerad inflammation.