Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Mastcellen vid inflammatorisk hudsjukdom - mekanistiska och terapeutiska aspekter


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala


Hudens mastceller ingår i vårt normala immunförsvar, men bidrar även till inflammationen vid bl.a. kontakteksem och psoriasis eftersom cellena utsöndrar många inflammations-drivande ämnen. Olika metoder kan användas för att dämpa mastcellerna bl.a. hämning av enskilda mastcells-substanser eller blockering av de speciella ”korn” som cellerna lagrar substanserna i. Eftersom dessa behandlingar bara förväntas ge en begränsad effekt på inflammationen så finns behov av nya och bredare behandlingsprinciper. Ett alternativ för att uppnå mer heltäckande hämning av mastcellerna är att behandla dem med läkemedel som framkallar en kontrollerad celldöd (apoptos). Detta bör kunna ske relativt selektivt d.v.s. utan alltför mycket negativa effekter på övriga celler genom behandling med en s.k. lysozymotrop substans t.ex. siramesine. Det får innehållet i mastcellens ”korn” att läcka ut i cellens innandöme och därigenom framkalla en celldödsprocess. Avsikten med detta projekt är tillämpa denna princip på odlade celler och kort-tidsodlad hud från patienter med psoriasis. Nyligen publicerade resultat har visat att metoden tycks fungera väl vid behandling av normal odlad hud. I kommande studier avser vi att analysera mastcellerna och deras inflammationsdrivande faktorer i cellodlingssystem samt undersöka om siramesine har analoga effekter på mastceller i inflammerad hud. I så fall skulle det kunna öppna nya behandlingsmöjligheter för att dämpa inflammatoriska hudsjukdomar.