Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Vattenexponering vid 16 års ålder - rapport från BAMSE-projektet


Huvudsökande: Birgitta Meding
Arbetsplats: Institutet för miljömedicin, Stockholm


Bakgrund: 1-årsprevalensen av handeksem är 5,5% vid 16 års ålder (BAMSE-studien) och 10% i den vuxna befolkningen. 1/3 av handeksemen debuterar före 20 års ålder. Vattenexponering är en betydande riskfaktor både i och utanför arbetet och har tidigare studerats i befolkningsenkäter. Vattenexponeringsdata saknas helt för tonåringar. Målsättning: Att undersöka omfattningen av vattenexponering på händerna hos ungdomar vid 16 års ålder. Arbetsplan: BAMSE är en befolkningsbaserad födelsekohort, där 2927 individer har följts upp till 16 års ålder avseende allergirelaterad sjukdom. I den enkät som besvarades vid 16 års ålder var en tidigare validerad fråga om vattenexponering på händerna inkluderad. Resultatet kommer att analyseras och relateras till kön, förekomst av handeksem och atopiskt eksem. Samma fråga om vattenexponering användes i den nationella miljöhälsoenkäten 2007 till personer i åldern 18-64 år. Betydelse: Projektet undersöker hur omfattande exponeringen för vatten är vid 16 års ålder, dvs före inträde i arbetslivet. Resultatet är således att uppfatta som ”base-line data” för vattenexponering. Liknande data har aldrig tidigare publicerats. Jämförelser med tidigare insamlade befolkningsdata avseende andra åldersgrupper ger möjlighet till ett vidare perspektiv. Kunskaper om vattenexponering är väsentliga som underlag för preventivt arbete avseende handeksem. Studien ger basdata av värde inför framtida interventionsprojekt och utvärderingar av sådana.