Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Stress worsened atopic dermatitis-pathogenesis, diagnosis and treatment


Huvudsökande: Klas Nordlind
Arbetsplats: Inst. för medicin, Stockholm


Atopisk dermatit(AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, oftast med besvärlig klåda. Sjukdomen försämras ofta vid stress och oro. Vid AD ses ett försvagat svar hos hypothalamus-hypofys-binjurebarkaxeln, med låga cortisolnivåer vid uttalad stress. Vi avser att i denna studie förbättra möjligheter att diagnosticera och förstå mekanism för stressförsämring/värdera stressens roll vid AD, och skapa nya farmakologiska behandlingar. Utbredning av sjukdom bestäms med SCORAD. Klådmönster noteras (patientens egen och vår objektiva bedömning), och grad av klåda mäts med VAS skala. Vi använder standardiserade/validerade enkäter, som skattar depression (MADRS-S) och personlighet (SSP). Pågående oro mäts med Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Kronisk stress/utmatttningsdepression mäts med salivcortisoltest och med Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KED). I hudbiopsier från lesionell och icke lesionell hud undersöks viktiga nervsignalämnen inom serotonin (5-hydroxytryptamin; 5-HT) och tachykinin-klasser och hur de korrelerar till kronisk stress/depressions-inducerad eksemförsämring (kliniskt och histopatologiskt), ovan nämnda personlighetsdrag, pågående oro, depression, kronisk stress och klåda. Vidare studeras i saliv med ELISA nivå av proinflammatoriska cytokiner, interleukin(IL)-6 och TNF(tumour necrosis factor-alpha), och IL-31, av betydelse för interaktion mellan det neuroendokrina systemet och huden. I saliv studeras också polymorfism för SERT genen. Med funktionell MR studeras hos atopiska dermatitpatienter och friska kontrollpersoner vilka hjärnområden som är aktiverade i relation till de nämnda kliniska och psykodemografiska parametrarna. Här användes även ett paradigm med ett aritmetiskt test. Slutligen studerar vi hos patienterna effekt av serotonerga och tachykininföreningar på utbredning av hudförändringar, klåda och nivå av kronisk stress, oro och stämningsläge. Denna forskning kan förbättra möjligheter att diagnosticera stressförsämrad AD, öka vår kunskap om mekanism, och skapa nya individuellt riktade farmakologiska behandlingar.