Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kardiovaskulära riskmarkörer i psoriasis


Huvudsökande: Anna-Karin Ekman
Arbetsplats: Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping


Psoriasis kännetecknas av en lokal inflammation i huden, men studier har visat att även en systemisk inflammation förekommer. Psoriasispatienter uppvisar en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Om denna ökning beror på en systemisk inflammation eller orsakas av den högre förekomsten av det metabola syndromet i patientgruppen är oklart. Målsättningen med studien är att undersöka sambandet mellan kardiovaskulär samsjuklighet och psoriasis. Vi kommer att mäta markörer för kardiovaskulär risk i en kohort som justeras för ålder, kön, BMI och faktorer som länkats till det metabola syndromet. Effekten av UVB och systemisk behandling på dessa markörer kommer att utvärderas. Speciellt fokus kommer att läggas på proteinet PAI-1 som är förhöjt i psoriasis oberoende av patienternas BMI. PAI-1 interagerar med proteiner som medverkar i bildandet av det intracellulära proteinkomplexet inflammasomen som deltar i det medfödda immunförsvaret. Nivåerna och distributionen av PAI-1 i psoriasis kommer att undersökas i leukocyter och psoriasishud. PAI-1 utrycket kommer även att korreleras mot inflammasomaktivitet. Att undersöka markörer för inflammation och kardiovaskulära sjukdomar är i psoriasis viktigt för att förstå kopplingen till samsjukligheten, och för att hitta biomarkörer för diagnostisering. Att kunna identifiera vilka psoriasispatienter som har ökad risk för samsjuklighet skulle möjliggöra ett tidigt insättande av individanpassad behandling.