Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kontaktallergi och handeksem hos ungdomar: förekomst, orsaker och möjligheter att förebygga


Huvudsökande: Carola Lidén
Arbetsplats: Institutet för miljömedicin, Stockholm


Handeksem förekommer hos 10% av alla vuxna och kontaktallergi hos 15-20%. Kvinnor har handeksem och kontaktallergi oftare än män, men det är inte känt hur ofta barn och ungdomar drabbas. Tidig diagnos gynnar snabb läkning, medan handeksem som pågått flera månader har dålig långtidsprognos. Handeksem och kontaktallergi kan förebyggas genom att skadlig hudkontakt minimeras. Det övergripande målet är ta fram ny kunskap som bidrar till att handeksem och kontaktallergi minskar på sikt. Vi ska undersöka hur stor andel av ungdomarna i Sverige som har kontaktallergi och handeksem, och sambandet med atopiskt eksem, genetiska faktorer och hudkontakt med allergiframkallande ämnen och irriterande faktorer. BAMSE-studien om barn, allergi och miljö startade 1994 med 4 100 barn som har följts sedan de föddes. Uppföljning med enkät och klinisk undersökning genomfördes vid 16 års ålder. Lapptest för att påvisa kontaktallergi gjordes då första gången och händerna undersöktes angående handeksem. Blodprov har tagits för analys av DNA och IgE. Projektet kommer att ge ny kunskap om hur ofta kontaktallergi och handeksem förekommer hos ungdomar, om orsaker och förlopp. Det ökar möjligheterna att förebygga allergi och eksem genom bättre omhändertagande, diagnostik, rådgivning och andra åtgärder i vården och samhället.