Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Vitamin D status, Staphylococcus aureus och immunologiskt svar hos patienter med psoriasis och atopiskt dermatit under ljusbehandling och behandling med Etanercept


Huvudsökande: Amra Osmancevic
Arbetsplats: , Göteborg


D-vitaminets gynnsamma effekter på immunsystemet diskuteras mycket de senaste åren och forskning inom det området skulle kunna öka kunskap om ljusets effekter på D vitaminstatus och immunologiska mekanismer vid de två vanligaste hudsjukdomarna. Vitamin D verkar via Toll- like receptors (TLRs) på den medfödda immuniteten. Tvärstudier föreslår en invers association mellan D-vitamin och olika cirkulerande biomarkörer för systemisk inflammation, såsom CRP och TNF-α. Patienter med svår psoriasis behandlas med biologiska läkemedel som TNF-α hämmare t ex Etanrecept. Den omvända hypotesen är om TNF-α hämning kan inducera ökad nivå av vitamin D vilket inte tidigare testats. Våra hypoteser är:1.Det finns en skillnad i reaktionsmönstret mellan patienter med psoriasis och AD som skulle kunna förklara ökad benägenhet för infektioner hos AD patienter 2. Vitamin D nivå ökar efter ljusbehandling och detta påverkar positivt den inflammatoriska reaktionen 3. D-vitaminnivåer i blodet hos psoriasispatienter stiger efter Enbrel administrering, i linje med den minskade graden av inflammationen. Genom att studera skillnaden i inflammationen mellan de två sjukdomarna kan vi få bättre insyn i patogenesen och öppna vägen till nya behandlingsmöjligheter. TLRs verkar vara kopplade till en rad olika hudsjukdomar och forskning inom det området kan leda till uppfinning av nya läkemedel. Redan ett numera väletablerat läkemedel inom dermatologi (Aldara) är baserat på kunskap om effekterna av TLR7aktivering.