Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Omfattningen av handeksem i sjukvården och framtagande av utbildningsmaterial för att minska problematiken. Kartläggning med fokus på handskanvändning


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: , Örebro


Under senare år har man sett en ökad problematik med handeksem inom sjukvården, främst inom operationssjukvården. Det är således inom kvinnodominerade yrken. Mycket av problematiken med handeksem är kopplat till användningen av skyddshandskar och frekvent handtvätt. Handeksemen leder till arbetsbyten, sjukskrivningar och en påverkan på den enskilde individen. I det aktuella projektet kommer vi med hjälp av en enkät att kartlägga omfattningen av hudproblem hos personalen på de 3 sjukhusen i Örebro län (Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett) och vi kommer också att kartlägga rutiner för handtvätt och handskanvändning. Baserat på resultatet kommer ett informations- och utbildningsmateriel att utarbetas. I detta arbete kommer även representanter för sjukvårdspersonalen att involveras. Efter införandet av informations- och utbildningsprogrammet kommer en utvärdering att genomföras. Målsättningen är att med projektet kunna reducera förekomsten av hudproblem inom vården men också att öka kunskap och medvetandegraden avseende handhygien och handskanvändning. Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Hudkliniken och Arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset Örebro, enheten för Vårdhygien i Örebro, fackliga organisationer, företagshälsovården och Personalfunktionen vid Landstingets ledningskansli i Örebro län.