Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Kan svårighetsgrad och prognos för handeksem påverkas av tidigt omhändertagande av dermatolog? En interventionsstudie.


Huvudsökande: Anna Josefson
Arbetsplats: , Örebro


Bakgrund Handeksem är en av de vanligaste hudsjukdomarna i befolkningen, speciellt i yrkesverksam ålder. Handeksem utvecklas ofta till en kronisk sjukdom och orsakar mycket lidande och påverkar personens livskvalitet i hög grad. Orsaken till handeksem beror ofta på flera faktorer. Man har också funnit vid studier ett samband mellan fördröjt omhändertagande av handeksem och sämre utläkning av besvären. Syfte Syftet med projektet är att studera om utläkning av handeksem kan påverkas om patienterna får snabbt omhändertagande av hudspecialist. Samtidigt ska de faktorer som utlöser eller försämrar handeksem studeras. Arbetsplan: Studien kommer att genomföras på hudkliniken i Örebro och hudkliniken i Umeå i samverkan med 3-4 vårdcentraler i respektive landsting. Vårdcentralerna är randomiserade så att två vårdcentraler i varje landsting skickar patienterna direkt till hudklinik för snabbt omhändertagande och på två vårdcentralerna får patienterna sedvanlig behandling. Patienterna inkluderas av distriktssköterska. Patienterna fyller i en enkät samt tre protololl om handeksemets utbredning och dess svårighetsgrad vid inklusion, efter 6 resp 12 månader. Etikansökan är inskickad. Betydelse Handeksem är en vanlig och långvarig hudsjukdom som orsakar försämrad livskvalitet för individen och höga kostnader för samhället. Att kunna påverka och förbättra omhändertagande vid handeksem är av stor betydelse. Att kunna förbättra prognosen för handeksem skulle vara en vinst för både patienter och samhälle.