Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Debridering av kroniska fot- och underbenssår kombinerat med punch-graft transplantation - en klinisk fallserie studie


Huvudsökande: Henrik H Sönnergren
Arbetsplats: , Göteborg


Bakgrund: Förekomsten av svårläkta bensår ökar, främst beroende på en allt äldre befolkning. Orsaken bakom sårens uppkomst varierar; de kan vara på grund av nedsatt cirkulation, vidare kan bakomliggande diabetes vara anledningen bakom. Vid svårläkta sår som ej svarat på standardbehandling med omläggningar kan man använda så kallad punsch-graft behandling som går ut på att biopsera med en 3 mm stans friska "hudöar" från normal hud, vanligtvis från låren, och därefter inplantera dessa hudöar i såret/såren. En förutsättning för god implantation och inväxt av hudöarna är att såret är väl rengjort innan. Bipolär radiofrekvens ablation, så kallad Coblation, är en metod som används för att ta bort mjukvävnad vid t ex öra-, näsa-, halskirurgi. Metoden har också föreslagits för användning inom sårrengöring. Målsättning: I denna studie vill vi utvärdera Coblation som metod för sårrengöring på upp till 15 patienter i åldrarna 40–90 år med sår som bedömts skulle behöva genomgå punsch-graft behandling. Arbetsplan: I lokal bedövning kommer såren behandlas med Coblation för att göra de/det aktella såren/såret rena/rent och därefter utförs sedvanlig punch-graftbehandling. Såret (såren) läggs om och behandlas med omläggning enligt vanliga rutiner. Sårläkningen dokumenteras med mätning och digitalfotografering av såret (såren) före behandling och efter 1 och 12 veckor. Studien kommer mäta den minskade sårytan och antal läkta sår. Studiens kommer även utvärdera eventuella komplikationer till behandlingen. Betydelse: Om denna studie på ett mindre antal patienter visar på; Att sårytan minskar efter behandlingen, att punchgrafts har en god förmåga att läka in i såret efter rengöring med Coblation och att inga allvarliga komplikationer uppstår till behandlingen, så kommer forskargruppen att gå vidare med en jämförande studie som jämför punchgraftbehandling med och utan föregående Coblationsbehandling. Om en sådan studie visar på att Coblationsbehandling ger bättre sårläkning vid punchgraftbehandling så kan detta få stor betydelse för den stora patientgruppen med svårläkta ben- och fotsår.