Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

BioMEL- Dermatoskopiska bilder, livskvalitetsmätningar, riskfaktorundersökning, blod- och vävnadsbiobank för förbättrad diagnostik, prognostisering och behandlingsprediktion för kliniskt atypiska nevi och melanom.


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: , Helsingborg


Hudcancerformen melanom fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Rätt och tidig diagnos samt behandling bidrar till att patienter kan botas. Ibland är diagnostik av atypiska nevi och melanom svår, trots dermatoskop, varför en misstänkt hudförändring opereras bort för säkerhets skull. Kan man minimera antalet onödiga operationer, så bara de med melanom och dess förstadier opereras, skulle patienter besparas mycket oro och lidande. Klinikekonomiskt skulle detta också vara fördelaktigt. Den som diagnostiserats med melanom bör få vård som gagnar den enskilde individen bäst. Idag saknas dock både riktigt bra metoder för att bedöma tumöraggressivitet och test som förutsäger vilken patient som har mest nytta av de nya melanomläkemedel som finns. Bättre beslutsunderlag för att kunna skräddarsy optimal behandling för den enskilde individen behövs. BioMEL-projektet innefattar kunskapsinförskaffande om atypiska nevi och melanom. Det görs genom informationsinsamling om den hudförändring som opereras bort. Som deltagare får man besvara en enkät om livskvalitet och riskfaktorer för hudcancer. Huden blir fotograferad, tejpprov tas och man får lämna blodprov. Om det är möjligt, utan att äventyra histopatologisk diagnos, tas vävnad tillvara från den förändring som ska opereras. BioMEL syftar till att varje nevus- och melanompatient i framtiden ska få en individanpassad, optimal vård. Etikprövningsansökan är godkänd.