Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Sjukpension hos byggnadsarbetare på grund av hudsjukdom - riskfaktorer och förändring över tid


Huvudsökande: Birgitta Meding
Arbetsplats: , Stockholm


Bakgrund: Hudsjukdom som drabbar händerna kan innebära ett relativt eller absolut arbetshinder och sjukpension bli aktuell. En utsatt grupp är byggnadsarbetare, som i arbetet exponeras för hudirriterande och kontaktallergiframkallande ämnen. Väsentliga preventiva åtgärder i arbetsmiljön introducerades under 1980-talet. Lagstiftning om tillsats av ferrosulfat i cement för att reducera allergiframkallande kromsalter kom 1989, lösningsmedelsbaserade färger ersattes till stor del av vattenbaserade. Målsättning: Att studera risken för sjukpension, där en huvuddiagnos varit eksem eller psoriasis, inom utvalda kohorter av byggnadsarbetare under åren 1971-2010. Vidare att observera förändringar av risk i relation till genomförda preventiva insatser. Arbetsplan: Studien är en prospektiv kohortstudie och del i en rikstäckande studie av arbetsmiljörelaterade sjukpensioneringar, ledd av professor Bengt Järvholm, Umeå. Från 1960-talet till1993 har Bygghälsans företagshälsovård register från hälsoundersökningar. Dessa har nu kunnat samköras med försäkringskassans sjukpensionsregister från åren 1971-2010. I den aktuella delstudien ingår cementarbetare, målare och rörmokare, sammantaget ca 100 000 individer samt två referensgrupper. Datum för hel sjukpension, individens ålder vid pension och huddiagnos är tillgängliga för bearbetning. En vetenskaplig rapport planeras, avsedd att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift. Betydelse: Studien ger värdefull information om risken för arbetshandikappande hudsjukdom hos byggnadsarbetare och ökad kunskap om effekten av preventiva åtgärder på nationell nivå.