Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Nedärvda prediktiva faktorer för prognos för tunna maligna hudmelanom


Huvudsökande: Hanna Eriksson
Arbetsplats: ,


Malignt hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och utgör ett allt större hälsoproblem med stigande förekomst och dödlighet i Sverige. Bland tidiga, tunna hudmelanom, dvs melanom med mikroskopisk tumörtjocklek upp till 1,0 mm, är långtidsöverlevnaden hög (cirka 90-98 %). Behandlingen är i majoriteten av fallen botande genom att tumören avlägsnas kirurgiskt innan spridning skett. Tidig diagnos är därför avgörande för god prognos och överlevnad. Dessa patienter med tidiga, tunna tumörer följs vanligen inte upp med flera återbesök under åren. I motsats till tidigt behandlade melanom har spridda melanom däremot en mycket kort medianöverlevnad (8-18 månader). Det är av vikt att hitta markörer som skulle kunna användas för att identifiera patienter med tunna melanom som har hög risk för återfall och sämre överlevnad. Genom att genomföra genetiska analyser av kliniska prover från melanompatienter i kombination med unika registerdata kan nedärvda genetiska prognostiska markörer studeras i detalj. Dessa genetiska analyser kommer att genomföras på tumörmaterial men även på blodprover från patienter som följs på Karolinska Universitetssjukhuset och som godkänt att delta i studien. Utöver att gå på täta uppföljningar skulle högrisk patienter kunna erbjudas specifika behandlingsinsatser i form av mutationstestning och adjuvant behandling med cytostatika, målsökande eller immunterapi.