Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Apoptosis by secretory granule permeabilization - a novel approach to targeting mast cells in inflammatory skin disease


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: ,


Mastceller är en typ av vita blodkroppar som förekommer normalt i huden och deltar vid immunreaktioner och infektionsförsvar. Denna typ av cell har en central roll vid snabballergiska reaktioner i huden (nässelutslag) och vid astma. Dessutom förekommer aktiverade mastceller i ökad mängd vid kontakteksem, böjveckseksem och psoriasis. Vid dessa hudsjukdomar anses mastcellerna förstärka, och förvärra, den inflammatoriska processen genom att utsöndra stora mängder av s.k. pro-inflammatoriska substanser. Många av dessa substanser finns normalt upplagrade i små korn s.k. ”granulae” som kan frisättas till omgivande celler i samband med s.k.degranulering. Dessutom kan mastcellen utsöndra en rad skadliga substanser via andra frisättningsmekanismer d.v.s oberoende av degranulering. I syfte att försöka dämpa mastcellens skadliga verkningar vid inflammatoriska tillstånd i huden kan olika strategier användas. En metod är att blockera mastcellens degranulering, men eftersom detta endast ger en begränsad effekt (berör bara en del av de inflammationsframkallande ämnena) finns behov av andra behandlingsprinciper. En sådan alternativ strategi som innebär en mer heltäckande hämning av skadliga mastcellssubstanser (frisatta oberoende av degranulering) kan vara att försöka reducera antalet mastceller genom att framkalla kontrollerad celldöd (apoptos). För att åstadkomma apoptos hos mastceller är det viktigt att detta sker relativt selektivt så att andra celltyper undgår skada. Vi har gjort preliminära studier som tyder på att man kan åstadkomma en specifik celldöd av humana mastceller. I cellodlingsförsök har vi funnit att en speciell typ av s.k. lysosomotropa substanser kan tas upp av mastcellerna och åstadkomma läckage av granulae-innehållet till cellens innandöme (cytoplasma), vilket i sin tur startar en celldödsprocess. Avsikten med detta projekt är att vidareutveckla erhållna fynd med fokus på studier av hudbiopsier från patienter med eksem och psoriasis. Två olika apoptos-framkallande substanser kommer att prövas i vävnadsodling för att kartlägga deras effekter på apoptos i mastceller jämfört med effekter på andra celltyper i huden. Vi kommer även att studera om upptaget av substanserna kan förstärkas och göras mer melanocyt- specifikt genom användning av s.k. liposomer. Vi bedömer att projektet kommer att öppna nya möjligheter för behandling av den kategori av hudsjukdomar där mastcellen bidrar till inflammationen.