Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Stress worsened atopic dermatitis- pathogenesis, diagnosis and treatment


Huvudsökande: Klas Nordlind
Arbetsplats: ,


Bakgrund Atopisk dermatit(AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, oftast med besvärlig klåda. Sjukdomen försämras ofta vid stress och oro. Vid AD ses ett försvagat svar hos hypothalamus-hypofys-binjurebarkaxeln, med låga cortisolnivåer vid uttalad stress. Målsättning Vi avser att i denna studie förbättra möjligheter att diagnosticera och förstå mekanism för stressförsämring vid AD, och skapa nya farmakologiska behandlingar. Arbetsplan Utbredning av sjukdom bestäms med SCORAD. Klådmönster noteras (patientens egen och vår objektiva bedömning), och grad av klåda mäts med VAS skala. Vi använder standardiserade/validerade enkäter, som skattar depression (MADRS-S) och personlighet (SSP). Pågående oro mäts med Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Kronisk stress mäts med salivcortisoltest. I hudbiopsier hudbiopsier från lesionell och icke lesionell hud undersöks viktiga nervsignalämnen inom serotonin (5-hydroxytryptamin; 5-HT) och tachykinin-klasser och hur de korrelerar till kronisk stress/depressions-inducerad eksemförsämring (kliniskt och histopatologiskt), ovan nämnda personlighetsdrag, pågående oro och depression och klåda. Vi undersöker fenotyp hos de celler som uttrycker ligander/receptorer och serotonintransportörprotein(SERT), med tonvikt på antigenpresenterande celler/makrofager och lymfocyter. Vidare studeras i blodprov serotonerga gener, företrädesvis för SERT, av betydelse för stress och oro, och som kan kopplas till försämring av hudsjukdomen, samt nivå av proinflammatoriska cytokiner, interleukin(IL)-6 och TNF(tumour necrosis factor-alpha), av betydelse för interaktion mellan det neuroendokrina systemet och huden. Vi använder även en atopisk musmodell. Här ses nu på förekomst av viktiga cytokiner i olika delar av hjärna i relation till kronisk mild stress. Slutligen avser vi hos patienterna studera effekt av serotonerga och tachykininföreningar på utbredning av hudförändringar, nivå av stress, stämningsläge, pågående oro och klåda. Betydelse Denna forskning kan förbättra möjligheter att diagnosticera stressförsämrad AD, öka vår kunskap om mekanismen, och skapa nya individuellt riktade farmakologiska behandlingar. Utförlig forskningsplan bifogas.