Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Vattenexponering på jobbet - en arbetsmiljörisk i förändring?


Huvudsökande: Birgitta Meding
Arbetsplats: ,


Bakgrund: Handeksem förekommer hos 10% av befolkningen och är den vanligaste yrkeshudsjukdomen. Våtarbete är en betydande riskfaktor. Målsättning: Att undersöka om hudexponering för vatten i arbetet förändras över tid. Högriskyrken för handeksem ska speciellt studeras. Arbetsplan: Data från Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter 2006 och 2010 kommer att jämföras. I båda dessa enkäter ingår en validerad fråga om vattenexponering i arbetet. Enkäten 2010 har sänts ut till två olika grupper. En grupp utgörs av ett slumpurval av individer i åldern 18-64 år, varav 22000 personer har besvarat enkäten. Enkäten har också sänts till en tidigare etablerad kohort, där samma individer tillfrågas vid upprepade tillfällen. I kohortgruppen har 43000 personer besvarat enkäten 2010. Dessa data möjliggör både en tvärsnittsstudie och en longitudinell studie, där svar från 2010 jämförs med svar från 2006. Analyser ska göras i relation till kön, ålder och yrke. Betydelse: Projektet ger goda möjligheter att undersöka eventuella förändringar av omfattningen av vattenexponering i arbetet. Sådana data finns inte tidigare publicerade. Kunskaper om vattenexponering i relation till ålder, kön och arbete är väsentliga som underlag för preventivt arbete. Yrken med hög vattenexponering kommer att kunna identifieras. Studien ger basdata av värde inför framtida utvärderingar av effekten av förebyggande åtgärder.