Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Klinik och epidemiologi vid kutan lupus erythematosus, med fokus på samband med läkemedel


Huvudsökande: Filippa nyberg
Arbetsplats: ,


Kutan lupus erythematosus (CLE) är en autoimmun, kronisk, svårbehandlad hudsjukdom med okänd orsak där både arv och miljö tros vara viktiga för patogenesen. En andel av patienterna kan utveckla systemisk lupus erythematosus (SLE), som är en allvarlig reumatisk sjukdom med hög sjuklighet och för tidig död. Med hjälp av registerstudier har vi tidigare visat att dessa patienter löper ökad risk att få olika former av cancer, bland annat hudcancer. Vi har också visat samband mellan olika läkemedel och cirka 30% av en variant, SCLE (subakut kutan lupus erythematosus). Vår målsättning är att kartlägga hur vanligt CLE med olika subtyper är i Sverige via registerstudier, samt att kartlägga de olika hudvarianterna genom studier av vävnadssnitt som tagits för att ställa diagnosen. Vi vill också särskilt studera de patienter som fått hudcancer, för att öka kunskapen om denna riskökning. Eftersom läkemedel är en vanlig utlösande orsak, vill vi kartlägga hur svenska läkare behandlar patienter med CLE idag. Vi har unika möjligheter att genomföra dessa studier genom tillgång till svenska register. Som fortsättning vill vi bidra i ett europeiskt samarbete där behandlingsriktlinjer tas fram, samt initiera ett kvalitetsregister för patienter med CLE så att uppföljning och kvalitetsutveckling kan ske för denna patientgrupp.