Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Apoptosis by secretory granule permeabilization - a novel approach to targeting mast cells in inflammatory skin disease


Huvudsökande: Ola Rollman
Arbetsplats: Inst f medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Tidigare forskning har visat att mastceller, en typ av vita blodkroppar, kan bidra negativt till inflammationsprocessen vid hudsjukdomar. När mastcellen aktiveras utsöndrar den nämligen en mängd s.k. pro-inflammatoriska substanser. Flera av dessa finns normalt upplagrade i s.k. ”granula” inuti mastcellen, och frisätts i samband med "degranulering". Dessutom kan mastcellen via andra mekanismer frisätta en rad skadliga substanser oberoende av degranulering. Olika strategier kan användas för att dämpa mastcellens skadliga verkningar vid inflammatoriska tillstånd i huden. Ett exempel är blockering av mastcellens degranulering, men eftersom detta endast ger en begränsad effekt finns behov av andra behandlingsprinciper. En sådan alternativ strategi för att erhålla en mer heltäckande hämning av skadliga mastcells-substanser (frisatta med eller utan degranulering) kan vara att istället reducera antalet mastceller genom kontrollerad induktion av celldöd (apoptos). Om man vill åstadkomma apoptos hos mastceller är det viktigt att detta sker selektivt, dvs. utan att skada andra celltyper. Vi har nya fynd som tyder på att man kan åstadkomma detta genom att behandla mastceller in vitro med substanser som tas upp av mastcellen och, väl inuti mastcellen, gör att innehållet i mastcellens granula läcker ut i cellens innandöme (cytoplasma) och där sätter igång celldödsprocesser. Avsikten med detta projekt är att vidareutveckla dessa fynd med inriktning mot hudområdet. Olika apoptos-framkallande substanser kommer att studeras både djurexperimentellt och i odlade celler/hudbiopsier för att kartlägga effekterna på mastceller och andra celltyper i huden. Vi tror att detta projekt kommer att öppna upp helt nya möjligheter för behandling av den kategori av inflammatoriska hudsjukdomar där mastcellen har en nyckelroll i inflammationsprocessen.