bidrag

Vilka är vi?

Insamlingsstiftelsen HudFonden (org.nr 802478-8476) är knuten till Edvard Welanders Stiftelse (org.nr 802008-1082), samt Finsenstiftelsen (org.nr 813600-1701) och är en kanal som bidragsgivare kan använda sig av för att skänka bidrag till forskning som rör hudsjukdomar.

Om Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen

Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen har anor från tidigt 1900-tal. Sedan 1960-talet har stiftelsernas donationskapital varit investerat i värdepapper vars avkastning bidragit till främjande av vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis inom ämnesgrupperna dermatologi och venereologi. Under senare år har stiftelserna gemensamt profilerat sig under arbetsnamnet HudFonden. Fonden har med åren kommit att bli den enskilt största privata finansiären av svensk dermatologisk forskning.

Stiftelsernas styrelser utgörs av:

Lars Nordstrand, ordförande Mona Ståhle, vice ordförande, Professor, Karolinska Institutet
Charlotta Enerbäck, ledamot, Professor, Linköpings Universitet Olle Larkö, ledamot, Professor,
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Artur Schmidtchen, ledamot, Professor, Lunds Universitet Elisabet Nylander, ledamot, Professor, Umeå Universitet
Jonas Irnell, kassaförvaltare, kapitalförvaltare, Humle Kapitalförvaltning AB    


Sedan 1960-talet har avkastningen från donation bidragit till svensk dermatologisk forskning. Genom en framgångsrik förvaltning har såväl forskningsanslagen som stiftelsekapitalet vuxit i reala termer. Hudfonden har härigenom kommit att bli den enskilt största privata finansiären av svensk dermatologisk forskning.

De grundläggande ekonomiska målen för HudFonden är:
– att på kort sikt säkerställa nivån för forskningsanslagen
– att på medellång till lång sikt arbeta för en real tillväxt i forskningsanslagen
– att på lång sikt arbeta för en real förmögenhetstillväxt av befintliga och tillkommande donationer

Förmögenheten investeras väsentligen i svenska aktier och räntebärande placeringar. Andelen aktier varierar över tid mellan 70 till 80 procent av den samlade förmögenheten.

Denna strategi har resulterat i att Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen under perioden år 2000–2016 bidragit med ca 114 MSEK till stöd för svensk dermatologisk forskning. Förmögenheten har trots försumbara kapitaltillskott ökat i värde från ca 175 MSEK år 2000 till att vid utgången av år 2016 uppgå till ca 520 MSEK.
Edvard Welanders Stiftelse samförvaltas med Finsenstiftelsen, en något mindre stiftelse, men som har samma inriktning.

Genom skapandet av Insamlingsstiftelsen HudFonden inbjuds nu allmänheten att skänka pengar, stora som små, för att ytterligare stärka svensk forskning inom detta område.